Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rijkelijk bevolkt waren met wilde stammen en die krioelden van allerlei „ongedierte", zooals de Boer alle wilde beesten noemt. Men moest zich dus niet alleen kunnen verdedigen, maar er was alle kans dat zoo nu en dan geregelde veldslagen zouden moeten geleverd worden en echte belegeringen doorgestaan. Maar het duurde niet lang of genoeg huisgezinnen hadden zich aaneengesloten, vast overtuigd dat men alles moest doen wat men kon om aan de Engelsche overheersching te ontkomen.

Er moest beslist worden waarheen men gaan zou. Iets. maar heel weinig, was bekend van Delagoabaai. Meer wist men van Natal. In December 1838 waren Karei Johannes Trichard en Hans Van Rendsburg aan het hoofd van 31 huisgezinnen getrokken naar Delagoabaai. In December 183ó bereikten zij eindelijk Zoutpansberg, thans het oostelijk gedeelte van de Zuid-Afrikaansche Republiek. Hier scheidde zich het gezelschap in twee deelen. De groep onder Van Rendsburg werd kort daarna door de Kaffers tot den laatsten man vermoord. En eindelijk in December 1836 bereikte Trichard met zijn gezelschap Delagoabaai. 't Is hier de plaats niet om hun lijdensgeschiedenis te beschrijven. Genoeg zij het te vermelden dat bijna allen aan de vreeselyki malaria bezweken, en dat eindelijk Karei Trichard, de zoon van den moodigen Voortrekker, terugkwam met een verhaal, wonderlijker dan de stoutste roman geven kan, maar bijna zonder gezelschap.

Een beter land was Natal. Daarop werd dus het oog gericht en alles wat men van reizende kooplieden, zendelingen enz. kon te weten komen, werd gretig opgevangen. Zooals gewoonlijk werd ook nu een „commissie" van ongeveer ■2') van de moedigste mannen uitgezonden, die het land bereisden, door de jacht in hun onderhoud voorzagen en eindelijk met de beste berichten terugkwamen.

Nu was alles zoover gereed en allen die aan den voorgenomen trek zouden deelnemen, maakten de laatste toebereidselen. De landerijen werden verkocht, meestal voor niet de helft van de waarde, want de koopers maakten

Sluiten