Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wat in hun vermogen was om de Kaffers in toom te houden, zoodra de annexatie was vernietigd, maar er geen hand voor uitsteken zoolang Engeland het gepleegde onrecht handhaafde." Bartle Frère moest dus maar zelf zien hoe hij het redde; en ondervond al dadelijk dat hij de Boeren niet missen kon. Den 17e" Januari had hij hun hulp gevraagd; den 21*" het weigerend antwoord gekregen en reeds den 22"° leverden de Zoeloes hem slag by Isandhlawana. Die eindigde met een ontzettende nederlaag voor de Engelschen; zij verloren dien dag hun geheele legerkamp, een vaandel. 49 officieren, 757 onderofficieren en manschappen, 2 kanonnen, 700 geweren en 100 wagens met proviand en ammunitie. Thesiger, de opperbevelhebber moest terugtrekken.

Den 4en Februari kwam Joubert aan Bartle Frère zijn boodschap overbrengen. Ze hadden een lang gesprek samen; of liever nadat Joubert kort en goed gezegd had dat het volk vrij wilde en zou zijn, herhaalde Frère gedurig dat <le Transvaler» zoo onafhankelijk mogelijk konden zijn mits — in afhankelijkheid van Engeland. Met nadruk voegde hij er b\j: „Vergeet niet dat op u de verantwoordelijkheid zal rusten als uit onkunde versmaad wordt wat ik u aanbied. En als het Transvaalsche volk zich straks aan den rand van een afgrond zal bevinden, denk er dan aan dat ik u nog met mijn laatste woorden gewaarschuwd heb." Nog al kras gezegd voor iemand, die een paar dagen geleden zijn oppermacht tegenover de Kaffers niet eens had kunnen handhaven! Maar Frère was een Engelschman en bovendien een imperialist; die weten door hun grenzeloozen hoogmoed niet beter. Zoo dacht ook Joubert er over. Hij antwoordde den gouverneur niet, maar bepaalde zich er toe om medelijdend de schouders op te halen. Eén ding kreeg hij toch gedaan: Bartle Frère beloofde zoo spoedig mogelijk naar Transvaal te zullen komen om zelf poolshoogte van den stand van zaken te nemen.

Den 17e" Februari was Joubert terug en deed verslag van zijne zending aan het Volkscomité op de plaats Eendracht in het district Heidelberg. Tegen den 18'" Maart werd

Sluiten