Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als een volk urlcend, en het spijt mij dat ik Z. Exe. geen hulp of' assistentie kan geven."

Wolseley. „Zeg aan den heer Joubert, dat het mij leed doet, dat hij het gouvernement niet wil helpen, om het land goed te doen. Ik heb met generaal Stander (dit is de bekende Adriaan Stander) en andere heeren gesproken, en zij hebben beloofd mij te zullen helpen. Ik wensch met iedereen te spreken omtrent den toekomstigen voorspoed en liet geluk van het land, maar niet omtrent de annexatie. Dat is eenmaal een zaak door een hoogere hand afgedaan. Het was niet met het doel 0111 H. M. grondgebied uit te breiden, dat wij de Transvaal hebben geannexeerd. Dat bewijst Zoeloeland. Daar ligt dat rijke land aan onze voeten en wij hebben het niet geannexeerd."

Joulert. „Zeg aan Zijne Excellentie, dat juist dit feit een nieuwe oorzaak van klachten en van verdriet van mijn volk zal zijn, want daaruit moet ik dadelijk opmaken dat wij slechter zijn en erger behandeld worden dan de Kaffers. Cetywayo, die H. M.'s koloniën in gevaar brengt en ze bedreigt; die tegen H. M. op uitdagende wijze optrad en haar verplichtte een bloedigen oorlog te beginnen; die haar beleedigde en hare soldaten bij hoopen vermoordde, en haar millioenen ponden deed uitgeven; zijn land heeft men niet geannexeerd en het niet onder Britsch bestuur en Britsche ambtenaren geplaatst. Neen, dat land en dat volk blijft vrij en behoudt zijn eigen wetten en zijn eigen bestuur. Maar wij, die steeds in vrede met H. M.'s koloniën hebben geleefd en ons steeds gewillig hebben betoond en gereed 0111 met II, M.'s koloniën samen te werken voor vrede en voorspoed van Zuid-Afrika, wij mogen niet vrij zijn; een ongevraagd bestuur wordt ons opgedrongen. Het is hard voor ons om erger dan Kaffers te zijn." .

Wolseky. „Zeg aan den heer Joubert, dat ik reeds gezegd heb, dat ik niet over de annexatie verkies te spreken. De annexatie werd gedaan ten nutte van het land, en ons opgedrongen door een Rege'ering, die het land niet kon besturen en een ledige schatkist had, en ik stem niet in met

Sluiten