Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aan den avond van dien dag zond Generaal Joubert 7.\jn rapport van den vice-president. Hij schreef:

„Boven en Imiten verwachting hielp ons de Heere en elk onzer schrijft het aan de wonderlijke redding en hulp ran een alles hesturenden en magtigen God toe. Onze mannen beklommen den berg met moed en kracht, die alle verstand te boven gaat. De troepen, onder aanvoering van Generaal (Jolley zeiven, wilden de positie niet opgeven; zij vochten als ware helden. Maar onze God: die ons de overwinning gaf en ons bewoarde deed zoo een heerlijke daad, die, alle wonderen van moed en beleid te boren gaat. Het allerwonderlijkste voor ons is, dat er aan onzen kant slechts één doode en (voor zoover ik te weten kan komen) slechts één zwaar gewonde en vier licht gewonden zijn."

De Republiek was vrijgevochten. Thans was de zege voor goed behaald, want de vredesonderhandelingen werden geopend. Generaal Wood volgde generaal Colley op; maar de eerste order die hij per telegraaf uit zijn vaderland ontving was te trachten tot zulke verstandhouding met de Boeren te komen dat voortzetting van vyandelijkheden onnoodig was.

vNiet weinig is tot het welslagen van deze plannen bijgedragen door den edelen president van den Oranje Vrijstaat, J. H. Brand. Deze heeft steeds gedaan wat hy kon om het bloedvergieten te voorkomen, en later om er een eind aan te maken. Zoodra hem het voor Engeland noodlottig einde van 't gevecht op Amajuba bekend was vroeg hij per telegram aan generaal Wood, „of er geen middel te bedenken was om de vijandelijkheden te staken en den weg te openen voor onderhandeling." Den volgenden dag stelde hy op dezelfde wijze aan de beide generaals voor, „dat zij elkander zouden ontmoeten en trachten een plan te vormen om voor een zekeren vastgestelden tijd de vijandelijkheden te staken, ten einde vredesonderhandelingen mogelijk te maken." Joubert vroeg naar aanleiding daarvan aan Wood „in hoeverre hy bereid was in deze voorstellen te treden." en kreeg ten antwoord dat hij gaarne zou

Sluiten