Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

allerheiligst belang van volk en land. dat ik gediend heb en liefheb, om, naar den toestand van ons land en volk oordeelende, u edelachtbaren als mijn bescheiden oordeel bekend te maken, dat de behoefte des lands het vordert, en ik moet zeggen meest ernstig vordert, dat ZHEd. de vice-president S. J. P. Kruger zich de keuze laat welgevallen en op zich neemt de kandidatuur van het presidentschap, ten einde de zeer noodlottige verdeeldheid, die er in het land ontstaan kan, af te wenden en te voorkomen.

De ware liefde die ik in m\jn hart omdraag voor land en volk, verbindt mij om met al mijn macht mede te werken, in alles wat tot de eensgezindheid en de welvaart van dat land en volk strekken kan, en daartoe wil ik ZHEd. getrouw bijstaan in zoodanige positie als mijne overtuiging mij leiden mag en voor mij doenlijk zal wezen.

Het is met de beste wenschen, dat ik alzoo tot uw edelachtbaar lichaam genaderd ben, en ik vlei mij met de hoop, dat ik niet ter kwader ure tot u edelachtbaren gekomen ben, aangezien ik. naar mijne nederige beschouwing een misdaad zou hebben begaan, indien ik nu niet deze zaak ernstig onder u edelachtbarer aandacht zou hebben gebracht, en mij niet bijtijds zou hebben gekweten van een plicht, waarvan het verzuim noodlottig kon worden voor mijzelven en het volk dat ik waarlijk liefheb.

En nu, edelachtbare heeren, leg ik deze zaak volkomen in uwen schoot, vertrouwende op uwe wyze beraadslaging en de hoop dat onze God u moge leiden in het behandelen daarvan naar zijne Vaderlijke goedertierenheid en tot bestwil van land en volk.

Zoo noem ik mij,

UEcI. Achlb. nederige en gehoorzame dienaar P. J. Joi'BERT.

Op dezen brief volgde den 8,n een toespraak van Kruger, waarin deze mededeelde dat het schrijven van Joubert niet moest opgevat worden als een teeken van tweespalt tusschen de leden van liet Driemanschap; dat de schrijver

7

Sluiten