Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nieuws bekend maakten, waarschijnlijk stom van verbazing.

Toen heeft Joubert zijn land uit de verwikkelingen gered door een zeer eenvoudig middel. Hij kwam terug en schreef den 29"' September aan den Volksraad dat hij al zijne betrekkingen nederlegde, daar het hem onmogelijk was die langer te bekleeden. Hij zou tot einde October te Pretoria blijven, bereid om zich op alle punten omtrent zijn beheer te verantwoorden. De Volksraad vergaderde in geheime zitting en na afloop daarvan sprak de generaal:

„Ik stem met den Volksraad overeen, dat het de behoorlijke manier is voor een ambtenaar die bedankt, om op zijn post te blijven totdat een ander in zijne plaats aangesteld is. Maar hier is het een ander geval. Het spijt mij te hooren van een lid van den Uitvoerenden Raad dat ik in een moeielijke positie zal geraken, daar het zal schijnen alsof ik de keuze van het volk verwerp. Doch omstandigheden maken het onmogelijk voor mij om een eerlijk en fatsoenlijk ambtenaar te zijn,- en nu wilt gij mij nog voorwerpen dat ik de keuze des volks met minachting behandel. Dat is mij bitter, maar nog eens moet ik zeggen dat het mij onmogelijk gemaakt wordt om het land verder te dienen".

Daarmede kon niemand vrede hebben, maar dat was ook Joubert s doel niet. President Kruger sprak: „Zelfs de Kaffers behooren te weten waarom de generaal zijn ontslag genomen heeft". Maar Joubert bleef weigeren eenige publieke verklaring te geven en daarom benoemde de Volksraad eene commissie om met hem te handelen. Na langdurige besprekingen ontving eindelijk de Volksraad een schrijven van den generaal, waarin hij o. a. zegt:

„Ik verklaar thans openlijk en verzeker de wereld en mijnen medeburgers, dan geen persoonlijk gevoel van mij tegen den heer Paul Kruger, onzen tegenwoordigen Staatspresident, mij heeft doen besluiten om dezen bepaalden stap te doen, daar ik alle andere grieven enz. op zijde heb gezet; en hoewel wij beiden, in onze verschillende betrekkingen misschien somtijds van opinie hebben verschild, zou

Sluiten