Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T rr *,ch'

was hij een tag,' hoiterit —n""8,"00'' °T0et; """"HJk verschrikkelijke groote brilleHazfn "OOU te en door

tweeden dag na de komst ? optenemen, Op den

uit de steenen zaal door de om-nAru?™ T" Z?"C Vrouvv' had zij de famiJie zat te eten PaDT hal r gegluurd in het salon, waar

had zij gekeken f Die oude'ln d^ele^?11" ?»**<**- Wat

lachen als een gewoon mensch' HnH ^ Professork°n zitten witten baard en een lr htn een fraaien' langen, geheel

verborgen. Alsof hij nog jong was ach|er.het brilleg|as

en stelde een vroolijken dronkin hTJ^T h ^ de hand de ontdekkingen van Schlieman m Hissarhk en" T'ü™ Van

het! — zjjne vrouw, Grete's nnHf-w» , wonder was

haar midden boven het vcw„ r T nog vo"e grijze

praatte mee en dat net zoo veretandiLi°°ff TtJCS 2escheiden> maar wenschen kon. Ja, daar had zich ^ - . apste geleerde wereld vertoond vol oude lam! verh™ WJ won^rschoone baarde geheimen — de kleine luisferaarsteH^"?' "i" |WCer geoPen"

Vol schrik was de schuwe vr>o-<.| eke"ngen tooverban verbrak, helderen lach der aanzittenden in hef^ï^6"' had' tCrwijl ziJ den de steenen zaal met eeweld a ^ u vernam, de deur van trappen afgevlogen g aChtCr Z'ch ^trokken en van de

wilde bij wif reddeloos'in ^en vreemde "'geholpen, de ln de ziel was de begeerte om f ™ e korf terecht gekomen ;

geworden, en telkens stond zij weer telril te Wete" Wakker genamen verteller Toen m , ^ luisteren naar den aan-

voorgekomen was, om de vertïekkP H ^ acht dage" het riJtuig te brengen, kwam o!! dfo^n.an.er,t ff?"

stofmantel voor den dag- Ze z-w ,-r ' met reishoed en

'aatste afscheidswoord viel haaf wel WC'nig beschreid uit, het toch niet in het rijtuig behoeven Te f ' ma3r men had haar ™ de mark, niet bU^^er^S" ^„^^g

5

Sluiten