Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kan het begrijpen. De oude vindt het niet aardig, dat er eens l f waait door het oude, vunzige nest, maar daar t„ ' ,ni. m,ee te maken en ik heb geen lust, ten pleziere van ante, het oude, lamzalige leven hier maar te laten zooals het jaren lang was, en aan allerlei leegloopers den kost te geven. De oude Lenz is al sinds vijf weken ontslagen en gaat tegen nieuwe jaar zijn woning boven het pakhuis uit. Ziezoo Grete, nu weet gij, waarom die jongen op straat loopt te zingen. Andere

iiXT d°,r- da,f °°k Wd' en ik zie niet in' waarom de prms uit het pakhuis daar te goed voor wezen zou."

Hij deed het raam dicht en Grete ging, zonder te antwoorden,

X ri kamfr; daar deed zij een warmen doek om, stak een zakje met geld by zich en ging over de plaats naar het pakhuis.

HOOFDSTUK XVIII.

De deur van het oude gebouw viel zwaar achter de jonge dame toe, en een oogenblik bleef zij besluiteloos beneden aan de trap staan. Op dien vreeselijken dag was zij het laatst hier geweest, toen zij naar Dambach wilde, om de gruwelijke zekerheid te krijgen, dat zij een wees geworden was.... Als hij, de doode eens wist, hoe de onmondige zoon hier huishield en hoe hij zonder genade te werk ging tegen allen en alles, wat niet bij zijn cijfers paste! Haar vader had zooveel met dien kleinen Max op gehad - onwilekeurig dacht zij daarbij aan Saul en David; de sombere zwaarmoedige man kon zich niet onttrekken aan

>b!tOOVe'img WLaai: de aanvallige knaap allen mee omspon. Zij herinnerde zich, hoe teeder hij tot den kleinen jongen had gesproken, en dat hij zijn schoonvader zijn plan had meegedeeld, ■ at^r °P z'Jn kantoor te nemen. En ja, op dien avond van

den storm had had hij haar met nadruk gezegd, dat het kind niet bestemd was, om anderen te vermaken, — en nu, nu zong hij, bij zoo n bittere kou aan de deuren!

Zij ging de trap op. De treden waren helder wit en een fijne geur van spiritus en was kwam haar tegemoet, een echt Thüringsche Zondagsgeur.

Op haar zacht tikken tegen de deur kwam geen antwoord, en,

Sluiten