Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

verderfelijk. Het lijkt een geharrewar zonder eind en 't zou zeker heel wat rustiger voor ons zijn, zoo wij ons er buiten konden houden. Maar wij voelen, dat dit niet kan, want het algemeen belang van deze onderwerpen raakt ieder onzer in 't bizonder. Wij móéten wel min of meer aandacht schenken aan deze dingen. Zij kunnen ons niet onverschillig blijven omdat wij er hetzij persoonlijk, hetzij met ons gezin, de terugwerking van ondervinden. Wij zijn nu eenmaal leden van een groot geheel, en als zoodanig doet elke wijziging in den algemeenen gang van zaken zich bij ieder onzer direct of indirect gevoelen.

Toch, hoe belangrijk ook, raken deze vraagstukken ons slechts ten deele, voor zoover wij er door onze maatschappelijke positie niet onvermijdelijk geheel in betrokken zijn. Zij betreffen meerendeels onze uiterlijke levensomstandigheden en laten den eigenlijken mensch veelal onberoerd. Wij worden er innerlijk niet beter van of wij wat meer belasting betalen moeten ter wille van instellingen, door de landsregeering noodig geoordeeld, of wel ons inkomen vermeerderd zien door loonsverhooging. Hoogstens worden ons daardoor enkele mogelijkheden benomen

Sluiten