Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ONTWIKKELING VAN HET BEWUSTZIJN.

Behept met onbeteugelde aandriften, geeft het aanstonds toe aan eiken van buiten komenden prikkel. Zijn natuurlijke eigenschappen drijven het aan om onder bepaalde omstandigheden zich naar vaste wetten te gedragen, nu eens zich parend aan andere atomen tot vervluchtigende dampen, dan weer zichdaaruit verdichtend om met nieuwe elementen vloeibare of vaste verbindingen aan te gaan. Onder den invloed van aethertrillingen gaan de stofdeeltjes van den eenen agregaatstoestand in den anderen over, of worden zij in gelijkgestemde beweging gebracht, in phosphoresceerenden glans nog uren lang natrillend en het opgehoopte arbeidsvermogen in denzelfden vorm teruggevend. Toch, bij al hun lotswisselingen, lijden zij een schijnleven, zoolang zij gedreven worden door blinde natuurkrachten.

Hoe geheel anders wordt dat, wanneer het stofatoom dienen gaat voor den opbouw van levende organismen. Dan vertoonen zich geheel andere eigenschappen, die aan zeer bizondere bestaansvoorwaarden verbonden zijn. Onze aarde heeft in de haar bedekkende schors de aanteekening bewaard van de vele duizende jaren, welke verloopen moeten zijn

4

Sluiten