Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ONTWIKKELING VAN HET BEWUSTZIJN.

helderhoorenden, de sensitieven en somnabulen, levende op de grenzen van tweewerelden.

De astrale mensch is — voorloopig althans — te beschouwen als de schatbewaarder van onze herinneringen, de drager van ons bewustzijn, de toeeigenaar van de denkbeelden van anderen, de schepper van eigen gedachten. Als zoodanig toch hebben wij hem leeren kennen door het spiritisme, dat ons het bewijs brengt van 's menschen individueel, zelfbewust voortbestaan na den stoffelijken dood. Indien wij ons nu afvragen of deze astrale mensch zich ten volle in zijn stoffelijk voertuig kan openbaren, dan moet ons antwoord daarop ontkennend luiden. Immers de feiten wijzen er op, dat onze herinneringen zich heel wat verder uitstrekken, dan wij ze in ons geheugen kunnen terugroepen. Schijnbaar volkomen vergeten gebeurtenissen leven in den droom — alzoo astraal — weer in ons op. Allerlei wetenswaardigheden, ons in onze leerjaren bijgebracht, blijven ons eigendom, ook al zijn wij niet bij machte ze aanstonds uit de schatkamer van ons verleden te voorschijn te halen. Denk eens aan al die schoolwijsheid, die in ons is opgehoopt en waarvan de heugenis ergens moet zijn be-

Sluiten