Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN SPIRITISTISCHE LEVENSBESCHOUWING.

king? Leven wij niet onder een onverzettelijk noodlot, dat ons pijnigt met zijn geesel ?

Maar als wij tot rust gekomen zijn, dan gaan wij beseffen, dat al wat ons wedervaart moet voortvloeien uit de werking van onverbrekelijke wetten. Onze geestelijke ontwikkeling is evengoed aan bepaalde voorwaarden gebonden, als onze stoffelijke. Wij kunnen daaraan niet ontkomen, en hetzij wij die voorwaarden niet nakomen uit onwetendheid, hetzij wij ze opzettelijk verwaarloozen, de nadeelige gevolgen blijven niet uit. Het kind, dat bij ongeluk een handje legt tegen de gloeiende kachel, brandt zich evengoed als wanneer het dat doet, ofschoon moeder het daartegen waarschuwde. Of er al reden is tot zelfverwijt of niet, de brandwonde schrijnt evenzeer. Aanvankelijk lijkt het alsof de wetten, waaraan wij onderworpen zijn, ons klinken in boeien. Gelijk de onbeschaafde wilde zich vol huiverend ontzag neerbuigt voor de onbegrepen natuurwetten, trachtend ze te verbidden opdat zij hem niet zouden treffen in hun schijnbaar meedoogenlooze werking, zoo voelt de pas tot zelfbewustzijn ontwaakte mensch zich als neergeslagen door een noodlot, aan welks ijzeren greep hij meent alleen door genade en uit-

Sluiten