Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NOTARIEEL OPGERICHT 15 JUNI 1937

GOED EN KWAAD.

dachten zouden kunnen verwekken. De meegebrachte talenten worden zooveel mogelijk ontwikkeld door gelegenheid te geven, kennis te nemen van al wat de menschheid goeds en groots heeft voortgebracht. ]s het wonder, dat zulke kinderen, menschen geworden zijnde, de maatschappij tot eer strekken en haar honderdvoudig terugschenken, wat hun in jonge jaren werd meegegeven op de levensreis?

Ja, wij zijn veel aan elkander verplicht. Dat is zeker wel de eerste overweging, waartoe het zelfbewustzijn ons brengt. De zuiver egoïstisch werkende zucht tot behoud zal plaats moeten maken voor een meer humanitair streven: tot altruïsme zullen wij het wel nooit brengen, daar dit in strijd is met onzen natuurlijken aanleg, en wat onder dien naam gepredikt wordt is dan ook meestal niet veel meer dan een verkapt egoïsme. Maar het beginsel der wederkeerigheid dringt zich aan ons op als noodzakelijk voortvloeiend uit onze wederzijdsche verhoudingen. De betrekkingen, waarin wij tot elkander staan, leggen ons verplichtingen op en de wijze waarop wij deze nakomen bepaalt het gehalte van de vruchten, uit onze samenleving ge-

Sluiten