Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEESTELIJKE EVOLUTIE.

zijn. Maar in den regel duurt het niet lang of de herinnering aan het aardsche leven, dat afgesloten werd, komt boven. Tafereel na tafereel rijst op voor de gewekte verbeelding en luider dan ooit klinkt de stem van het geweten, dat met onpartijdige zekerheid oordeelt: „Zie, dat was goed, dit slecht gehandeld; die handeling liep fout, ofschoon gij in uw onschuld 't goed bedoeldet; dair hebben uwe lippen niet uitgesproken de gedachten, die uw ziel beroerden en toen hebt gij in uw hard oordeel over anderen uzelf geoordeeld."

„Als het getal der uitverkorenen vervuld zal zijn" — zoo heet het in 't laatste artikel van de ter Dordtsche synode opgestelde geloofsbelijdenis van de gereformeerde kerk — „zal onze Heer Jezus Christus uit den hemel komen om zich te stellen als een rechter over alle menschen. „Alsdan zullen de boeken (dat is de conscientiën) geopend en de dooden geoordeeld worden naar 't geen zij in deze wereld gedaan zullen hebben, 'tzij goed of

kwaad Degenen, die overwonnen zullen

worden door het getuigenis hunner eigen conscientie, zullen onsterfelijk worden, doch in dier voege, dat het zal zijn om gepijnigd

Sluiten