Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reïncarnatie en karma.

Iets nader tot de waarschijnlijkheid der reïncarnatie-leer worden wij gebracht door het verhaal van den heer Foster in „Le Spiritisme et 1'Anarchie" van Bouvéry. De heer F. had een dochtertje, genaamd Maria, dat op jeugdigen leeftijd stierf. Kort daarna verhuisde F. naar een andere stad en eenige jaren later werd hem een tweede dochtertje geboren, dat Nelly gedoopt werd, maar er later hardnekkig op aandrong, dat zij Maria genoemd zou worden, aangezien dat, zooals zij zeide, haar eigenlijke naam was, dien men haar vroeger gaf. Op een reis met haar vader naar de stad waar Maria gestorven was, herkende N elly het oude huis en verscheidene personen, die zij nooit gezien had, maar die Maria zeer goed gekend had. Nelly gaf ook een juiste beschrijving van de school die Maria bezocht had, ofschoon die een mijl ver buiten de stad lag en zij er nooit geweest was. Zij gaf den wensch te kennen, er met haar vader heen te gaan, en daar gekomen ging zij terstond naar den lessenaar, waaraan haar zuster gezeten had, en zeide: „Dat is de mijne."

Dit verhaal doet denken aan de geschiedenis van den bouw van het klooster van djattihout, voorkomende in „De ziel van een volk",

Sluiten