Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uitgaven van W. E. J. TJEENK WILLINK te Zwolle.

Dr. P. HOEKSTRA, Komeinsche antiquiteiten.

Schets der staatsinstellingen van het Romeinsche Rijk. 4e druk f 2.—

F. JACOBS, Grieksch leesboek voor eerstbegiiiiieiiden en meergevorderden. Eerste deel, opnieuw bewerkt door Dr. B. Ter Haar . . ■ f 2 —

Dr. ¥. H. ROGGE & Dr. J. II. SMIT, Lati|iisch Thema- en Vertaalboek voor de eerste klasse der Gymnasia, met afz. woordenlijst. Ing. /' 1.25, geb. /' 1.50

|)r. Y. H. ROGGE & Dr. J. H. SMIT, Latynsch Thema- en Vertaalboek. Beginselen der Syntaxis. Met afzonderlijke woordenlijst. Ing. f 1.—, geb. f 1.25

Dr. CARL STEGMAWUI,I.atijiische grammatica.

Voor Nederlandsche gymnasia bewerkt door Dr. N. J. Beversen.

Eerste stuk: Etymologie. 4e druk. Geb. /' 1.90 Tweede stuk: Syntaxis. 4« druk. Geb. f 1.90

H. HETTEMA .Ir.. Historische Schoolatlas ten gebrnike bij het onderwas in de vaderlandsche en algeiueene geschiedenis. 5- verbeterde en vermeerderde druk. Ing. f 2.90, geb. f 3.90

j. W. PIK, Leerboek der algemeene geschiedenis ten dienste van Hoogere Burgerscholen, Gymnasia en candidaat-hoofdonderwijzers.

Eerste deel (tot ± 1300). Ingen. f 1.50, gebondeii;/-W5 Tweede deel (tot ± 1789). Ingen. /' 1.66, geb. /'-1«£>0 Derde deel (± 1789—Itegin 190H). Ing. f 1.-90-, geb./' üM

j. W. PIK, Overxicht der Algemoene denis.

Eerste deel (tot ± 1715) / 1-40

Tweede deel(± 1715—begin>]#07) . • / 1.40

Sluiten