Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gaat het toch niet," ging hij voort, terwijl hij zich misschien herinnerde, dat de oudste kweekeling of monitor nog niet lang geleden een gewone schooljongen was geweest, „om een jongen aan te brengen, met wien je gekibbeld hebt; natuurlijk zou hij denken, dat ik het uit wraak deed. Bovendien heb ik eens bij zijn familie gelogeerd, en iedereen was daar even lief voor mij."

„Je bent een stijfhoofdige jonge dwaas," was alles wat de kweekeling antwoordde, maar de klap, waarmede hij deze woorden vergezeld deed gaan, leek merkwaardig veel op een goedkeurend tikje op zijn hoofd.

Mevrouw Willis vertelde noch aan Con, noch aan Bob, wat er tusschen haar en Edgar besproken was. Het gesprek had tot bij middernacht geduurd, maar den volgenden morgen had Edgar zijn jongeren broeder vrij norsch meegedeeld, dat hij de waarheid zou bekennen, en Bassett dus niet meer verdacht zou worden. Van het later onderhoud met den directeur, nadat Haddington en „het Juweel" de studeerkamer verlaten hadden, mag het voldoende zijn op te merken, dat hij het nooit vergat en zich vast had voorgenomen nimmer meer gevaar te zullen loopen zulk een vuurproef voor een tweeden keer te doorstaan. Nu hij bekend had, werd hij niet gekastijd, maar mijnheer Vesper had nadrukkelijk verklaard, dat hij in het vervolg streng zou optreden tegen de overtreding van zijn gebod, om pistolen in de school, of wat daar bij behoorde, mee te brengen. Daar geen der leerlingen nu voor zijn roekelooze daad straf had opgeloopen, waren zij geneigd een meer vriendschappelijke houding jegens hem aan te nemen. Wel maakten zij het hem duidelijk, dat zij, wat hij gedaan had, lang niet aardig gevonden hadden, en dat hij wel wat eerder had kunnen bekennen, maar

Sluiten