Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN DEN LEZER.

„Le hemel neem' mijn werck aen om de stoffen" Vondel, Altaergeheimenissen.

at de onbekendheid met de heerlijkheid van den zinvollen eeredietist der Kerk, in het groot beschouwd, even bedroevend is als algemeen valt slechts diep te betreuren, maar moeilijk te loochenen. Men gevoelt deernis met velen, vaak hoog-ontwikkelden, wier dichterlijk gemoed hongert naar waar- en schoonheid.... en zij houden het oog

geneei geionen voor aie onsierilijke poëzie, welke er straalt en eeuwenlang reeds straalde, uit de leer der Kerk en uit hare bewonderenswaardige liturgie, waarin een ziel van geloof en liefde, en dus van de hoogste schoonheid, klopt.

Wél zijn er bewegingen naar iets bovenzinnelijks in Kunst en Letteren te vermelden, en bij onze onkatholieke landgenooten niet het minst; zij voeren echter langs wegen, die vast en zeker niet naar het Einddoel zullen leiden. Want in onzen tijd, waarin men naar allerlei mysticismen hcendrijft, heeft men te veel verleerd, dat er de hoogste en heiligste mystiek slechts in de

DE OPDRACHT VAN CHRISTUS *. MINIATUUR, Ï5C HKL'W, DARMSTADT.

Sluiten