Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Beter dan een nutteloos geklaag en veroordeel scheen mij dan ook de poging toe, om eenigszins te steunen die zich van verre aankondigende en hoop gevende richting.

Hiermede heb ik de strekking van mijn arbeid omschreven. Want ik vvenschte de liefde tot de h. Misse hooger te kunnen doen opvlammen door een betere kennis harer mysteriën; ik verlangde iets te mogen „verkondigen van de onnaspoorlijke rijkdommen van Christus", waar de H. Paulus van gewaagt, en hierdoor een meer vruchtbaren bodem te bereiden aan den geest, opdat de stichting voor het hart weliger kon ontkiemen, al ware het slechts bij enkelen; maar ik hoopte toch met vurig begeeren voor zeer velen nuttig te mogen zijn: voor de kleinen en de grooten in allerlei zin, voor den jongen en voor het meisje, voor den man en voor de vrouw, opdat zij allen inniger mochten bevatten de hoogte en de diepte der liefde van Jezus, gelijk zij ons in eindelooze volheid dagelijks toestraalt uit het goddelijk Offer onzer Altaren!

Dat wij deze studie voor een breeden lezerskring bewerkten, had uit den aard der dingen zijne gevolgen, vooral in den te kiezen vorm. Wij wilden en moesten sober zijn in toon en in omvang, zoo wij aan het gevaar van een „te groot" en „te diep" wilden ontkomen; want men houde in het oog, dat zelfs ieder onderdeel der h. Misse, in den loop der tijden, het voorwerp van tallooze, zeer omvangrijke studiën is geweest. Met groote inspanning streefden wij dan naar beperking, niet ten koste van de volledigheid der aangeboden verklaringen zelve, maar in de door ons steeds meer besnoeide voorstelling daarvan; ook meenden wij, op raad eeniger belang-

Sluiten