Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tiam). Te midden zijner arme schepselen verwijlt dan Christus met Ziel en Lichaam, met Goddelijke en Menschelijke natuur, met Almacht en Goedheid en Schoonheid; geheel Dezelfde rust op den altaar, die in goddelijke verheerlijking zetelt aan de rechterhand zijns Vaders, al is Hij hier op aarde, niet in zijn hemelschen, verheerlijkten staat bij ons tegenwoordig.

Mogen die uitwendige gedaanten, — die schijnselen, waaronder Christus zich aan onze lichamelijke oogen onttrekt — mogen zij worden verdeeld en vermenigvuldigd door de heilige missen, genoten door velen of gesmaakt door weinigen — onverdeeld, „geheel in iedere gedaante en elke harer deelen schenkt zich de geheele Christus" aan ons.

En zoo blijft de Offerande onzer Priesters, de dagelijksche en onbloedige vernieuwing van het eerste h. Offer, dat op Golgotha onder de grievendste smarten door Jezus zeiven voor ons werd opgedragen.

b. Het doel van het h. Kruisoffer was de verlossing der menschen door het volbrengen eener eindelooze voldoening aan de gerechtigheid Gods voor der wereld zonde en schuld. Daar dit nu voor immer en volkomen door 's Heeren lijden en dood reeds werd bereikt, is het doel der h. Misse dan ook onderscheiden van dat des kruisoffers; namelijk :

i° tot aan het einde der dagen, een blijvende vertegenwoordiging en vernieuwing van Jezus' zoendood en 2° een toepassing van die verdiensten zijner kruis-offerande op ons, arme menschen.

Had reeds de Jood zijne veelsoortige offers, in meer verheven beteekenis worden deze Gode opgedragen in de h. Misse, als:

Sluiten