Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tenti, beatae Mariaï semper Virgini, beato Michaeli Archangelo, beato Joanni Baptistae, sanctis Apostolis Petro & Paulo, omnibus Sanctis, & vobis, fratres, quia peccavi nimis cogitatione, verbo & opere, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beatam Mariam semper Virginem, beatum Michaelem Archangelum, beatum Joannem Baptistam, sanctos Apostolos Petrum & Paulum, omnes Sanctos, et vos, fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum.

Almachtige, voor de heilige Maria, altijd Maagd, den H. Aartsengel Michael, den H. Joannes den Dooper, de H.H. Apostelen Petrus en Paulus, alle Heiligen, en U, broeders, dat ik veel gezondigd heb door gedachte, woord en werk, door mijne schuld, door mijne schuld, door mijne zeer grooteschuld. Daarom bid ik de H. Maria, altijd Maagd, den H. Aartsengel Michael, den H.Joannes den Dooper, de HH. Apostelen Petrus en Paulus, alle Heiligen en U, broeders, voor mij denHeeronzen

Door den mond van den misdienaar volgt ten antwoord de schuldbekentenis der aanwezige geloovitjen waarna de priester hun toebidt:

Misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam.

D. Amen.

Dan smeekt hij in eigen

Indulgentiam, absolutionem, et remissionem peccatorum nostrorum tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus.

HET H. MISOFFER.

Dat de almachtige God zich uwer erbarme en U, na vergeving der zonden, heenvoere naar het eeuwige leven.

Amen.

en aller naam:

Kwijtschelding, ontbinding en vergiffenis onzer zonden verleene ons de almogende en barmhartige Heer.

Sluiten