Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maker, werd het uitgebreid en voortgedragen over de wereld door de Kerk van Christus en steeds weer in aanbiddende liefde herhaald bij de geheimvolle geboorte des Heilands op het altaar.

Wat kan zij anders, de Kerk des Heeren, dan slechts danken voor de ,,groote heerlijkheid", die God getoond heeft in zijne scheppingen naar buiten! Zij wendt zich hiertoe tot God den Vader, den „Schepper", en God den Zoon, Jezus Christus, den „Verlosser" — en hier brengt zij bijeen alle de glorietitels van haren goddelijken Stichter — opjubelend in heiligen dank bij het herhaalde: „die wegneemt de zonden der wereld"; dan sluit zij deze wondere feesthymne (*) — door Engelen en menschen gedicht — met aanroeping van God den H. Geest; aldus getuigenis brengend van hare aanbidding der H. Drievuldigheid.

De pr. heft bij het Gloria de handen omhoog; hij buigt meermalen in diepe vereering tevens het hoofd, om op die wijzen, ook door zijne handelingen, de woorden van aanbidding zinnebeeldig te belijden. Laat ons thans deze bewonderenswaardige hymne beschouwen:

Gloria in excelsis Deo. Glorie aan God in den

Et in terra pax hominibus hooge en vrede op aarde den bonae voluntatis. menschen van goeden wil.

Laudamus te. Benedici- Wij loven U; wij zegenen

mus te. Adoramus te. Glori- U; wij aanbidden U; wij ficamus te. verheerlijken U.

Gratias agimustibiprop- Wij danken om uwe

(1) Als zoodanig wordt het gloria in de meer droeve, kerkelijke tijden niet gebeden, gelijk in de Zondagsmissen van den advent, den vastentijd, in de rouwmissen, op het feest der onnooz. kinderen enz.

Oorspronkelijk werd het, volgens het Liber Pontificalis, alleen voor de Kerst-mis aangegeven, later voor Zon- en feestdagen, tot het door Paus Sym-

I ~™\ Iw* I 1 U \f. I

L.

• i.

Sluiten