Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

borst, want men wil — zoo bedoelt hier de symboliek — het „woord Gods": met den geest bewaren, met den mond belijden en met het hart beminnen.

Gloria tibi Domine U zij de roem, o Heer,

zegt de dienaar, waarna het Evangelie (J) — even gelijk ook de Epistel met den feestdag varieerend — aan het volk wordt voorgedragen.

Aan dien hoogen eerbied voor de lezing van ,,'s Heeren wet" — de kern van dit eerste deel der Katechumenen-mis — beantwoordde het staande toeluisteren, hetgeen zoowel de schuldige hoogachting verzinnebeeldt als den vasten wil om het Evangelie „na te volgen in den loop" van het aardsche leven en tevens om dit, zoo noodig, krachtdadig te verdedigen.

Oudtijds trokken hier de mannen zwaarden en knijven en negen de vrouwen in eerbied. Plechtige betuigingen van ontzag voor de lezing van Christus' Evangelie waren in algemeen gebruik: keizers, de Fransche koningen en hunne echtgenooten namen zich kronen en diademen af; de Poolsche vorsten en Malthezer ridders trokken hunne zwaarden; de oostersche bisschoppen legden hun „pallium" neder.

En omgekeerd was er, weer in anderen zin, op vele plaatsen voorgeschreven, dat men alle wapenen zou afleggen daar het geloof niet door krachtsgeweld maar door liefde moest verbreid. Maar steeds toonden groot en klein, op welke wijze dan ook, hunne diepe vereering, want men las: „het woord des Heeren"! En meer nog, dit verzinnebeeldde den Heer zeiven, om welke reden ook de priester

(!) Evangelie, „blijde boodschap" is een deel der vier Evangeliën, welke het heilbrengende verlossingswerk van den Zaligmaker vermelden.

Sluiten