Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ren. Door denzelfden Chr. onzen Heer. Amen.

Zagen wij reeds herhaaldelijk, dat de h. Misse — althans vóór de Canon-gebeden — een offer-gemeenschap tusschen priester en geloovigen onderhoudt, ook hier richt de celebrant zich weer tot het volk, „zijne broeders, de mede-offeraars" (*), hen oproepend tot een gezamenlijk bidden; hij breidt de handen uit en voegt ze weer in gebedvorm tezamen, voor „mijn en uw offer". Voorts zal hij zich niet meer tot de schare wenden vóór het h. Sakrificie zal zijn voltrokken; hij treedt binnen in het Heilig der heiligen, afgezonderd van zijn volk.

ORATE FRATRES.

Orate fratres, ut meum Bidt, Broeders, opdat

ac vestrum sacrificium accep- mijn en uw (®) offer welgetabile fiat apud Deum Patrem vallig zij aan God, den alomnipotentem. machtigen Vader.

De verzuchting der geloovigen klinkt in het wederwoord van den misdienaar;

Suscipiat Dominus sa- De Heer aanvaarde het

crificium de manibus tuis ad offer uit uwe handen tot lof laudem et gloriam nominis en glorie zijns naams, tot sui, ad utilitatem quoque heil van ons en zijner geheele, nostram, totiusque ecclesiae heilige Kerk. Amen.

suae sanctae. Amen.

In een dubbel verband, zoowel met den feestdag als met het h. Misoffer, staan de nu volgende oraties, welke de priester „in stilte" bidt; van daar de „stilgebeden" of

(i) Alle aanwezigen deelen eenigszins in het opdragen der h. Misse, vooral zij, die met de handelingen van het offer medeleven; het meest degenen, welke de h. Misse dienen of er onder kommuniceeren.

(>) Aangevende, dat dit offer behoort aan hem en ook aan de aanwezigen, welke het opdragen met en door hun priester.

Sluiten