Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SECRETA,

welke voor ieder misoffer van vorm veranderen, gelijk ons eveneens van de „collecta", uit de reeds beschreven ,,Katechumenen-mis", bekend is (bladz. 58). Hun algemeene inhoud is, volgens Lebrun, de volgende: „Bijna alle secretagebeden smeeken aan God, dat Hij goedgunstig de aangeboden gaven zal ontvangen en ons door zijne genade zoo zal vormen, dat ook wij zelve Hem een aangenaam offer mogen zijn."

Nu is het offer geheel aan God toegewijd! Het tweede gedeelte der h. Misse, het gewichtigste, vangt aan en vraagt, geheel in het bizonder, de dankbaarste aandacht van iederen Katholiek. Wij bedoelen

II. DE KONSEKRATIE.

De standvastige reeks van onveranderlijke, liturgische gebeden (Canon) zal ons voeren naar het geheimvol doel der h. Misse, de wezensverandering der nu opgedragen spijsoffers (brnod en wijn) in het goddelijk Lichaam en Bloed des Verlossers.

Tot dit gedeelte wordt het voorgaande overgeleid door de

PRAEFATIE,

een lied vol jubelen en danken, een der meest plechtige ontboezemingen der geheele liturgie, waarin priester en volk en engelen, als vereenigd, aan hun aller God en Heer eene eenparige lofhulde toezingen.

Het bestaat uit drie deelen: het steeds onveranderde begin en slot en het bijwijlen verwisselde midden-gedeelte.

Dit begin opent met den gewonen, opwekkenden groet:

Dominus vobiscum, De Heer zij met u,

Sluiten