Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mine, nos servi tui, sed et plebs tua sancta, ejusdem Christi Filii tui Domini nostri tam beatae passionis, nee non et ab inferis resurrectionis, sed et in coelos gloriosae ascensionis: offerimus praeclarae Majestati tuae de tuis donis ac datis Hostiam puram, Hostiam -J-sanctam, Hostiam immaculatam, Panem sanctum vitae aeternae, et Calicem •}" salutis perpetuae.

Supra quae propitio ac sereno vultu respicere digneris: et accepta habere, sicuti accepta habere dignatus es munera pueri tui justi Abel. et sacrificium Patriarchae nostri Abrahae, et quod tibi obtulit summus sacerdos

ken zoowel wij, uwe dienaren, als uw toegeheiligd volk het zaligende lijden (J) van denzelfden Christus, Uwen Zoon, onzen Heer, gelijk ook zijne Verrijzenis uit de dooden en zijne glorieuze Hemelvaart en wijden wij aan Uwe luisterrijke Majesteit van uwe eigene giften en gaven een zuiver offer toe, een heilig offer, een vlekkeloos offer : het heilige brood des eeuwigen levens en den kelk van onvergankelijk heil.

Wil (op dit offer) met genadigen en genegen blik nederschouwen en het welwillend tot U opnemen, gelijk (2) Gij U gewaardigd hebt, goedgunstig te aanvaarden de gaven van uwen gerechten dienaar Abel (3)

(!) Wij herdenken door de h. Konsekratie het Lijden van Christus, want zij is eene onbloedige vernieuwing van zijn goddelijk zoenoffer; zijn Verrijzenis, daar Christus „levend" aanwezig is en zijne Hemelvaart, daar Hij „verheerlijkt" tegenwoordig is onder iedere gedaante.

• (2) De vergelijking richt zich niet tot het offer van het Oude Testament, als had dit een hoogere waarde, maar tot het geloof en den eerbied, waarmede de genoemden hunne sakrificies aan God hebben gebracht.

(3) Deze offers zijn naar Paus Innocentius de volmaaktste voorafbeeldingen van het Offer des Nieuwen Verkonds: Abel, de offeraar, door zijn broeder gedood ; Abraham, die zijn welbeminden zoon ten offer brengt; Xlelchisedech, de Koning des vredes, opdragend zijn onbloedig offer van brood en wijn.

Sluiten