Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. En ook deze ontzaglijke „verborgenheden des geloofs" zijn weer de symboliek voor een hoogere bestaansorde geworden. Treedt Christus op aarde door de h. Kommunie in de allerinnigste gemeenschap (Communio) met den christen, dan zal dit een mystieke „voorsmaak zijn van de glorie der toekomst", wanneer 's menschen eigen wezen door én in én met Christus, op door ons niet te bevroeden wijze, nog eindeloos inniger, bovennatuurlijk en onscheidbaar, met de Godheid zal vereenigd zijn (unio mystica).

c. In een meer letterlijk-mystieke toepassing heeft de h. Kommunie — het nederdalen in het hart van priester of leek — de beteekenis van: nederlegging van Christus in het „nieuwe graf"; of herinnert aan het eucharistisch liefdemaal des Zaligmakers met zijne Jongeren te Emmaus.

NA DE NUTTIGING.

Daar Christus tegenwoordig is in elk, zelfs in het kleinste deel der h. Hostie en in iederen druppel van het h. Bloed, moeten naar liturgisch voorschrift, de partikels op corporale of patena nauwkeurig verzameld; tevens is het een verplichting om den kelk zorgvuldig door wijn te zuiveren en daarna 's priesters vingeren —welke de h. Hostie hebben aangeraakt — door water en wijn. Inmiddels bidt de celebrant: Quod ore sumpsimus, Laat ons, o Heer, hetDomine, pura mente capia- geen wij met den mond mus: et de munere temporali hebben genuttigd, met een fiat nobis remedium sempi- reinen geest ontvangen: en ternum. doe ons uit deze tijdelijke

gave een heilmiddel geworden voor de eeuwigheid. Corpus tuum, Domine, Dat uw Lichaam, o Heer, quod sumpsi, et Sanguis, hetgeen ik heb genoten en

Sluiten