is toegevoegd aan uw favorieten.

De wetten tot vaststelling van het briefport en tot regeling der aangelegenheden van de brievenposterij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bepaaldelijk ten behoeve van het publiek al de voorschriften omtrent het postwezen zullen worden opgenomen, die voor het algemeen van nut kunnen zijn. Eene algemeene verkrijgbaarstelling der alleen voor de ambtenaren bestemde ministeriële instructiën, gelijk in het Verslag gevraagd was, lag niet in 's Ministers bedoeling.

Art. 25.

Indien, ten gevolge van eene veranderde bestemming, meer dan ééne verzending in verschillende rigtingen van denzelfden brief of hetzelfde drukwerk of monster plaats vindt, wordt het port slechts eenmaal berekend.

Art. 26.

Er zijn op alle postkantoren, voor verzendingen van geld of geldswaarde, postwissels te bekomen, op een ander postkantoor betaalbaar.

Voor deze verzending zal van de afzenders een regt worden ingevorderd van 5 cent voor elke som van f 12,50 of voor elk gedeelte van ƒ12,50.

Wij behouden Ons voor de heffing van het bij dit artikel bepaalde regt naar eenen lageren dan den bovengemelden maatstaf te doen plaats vinden.

1. De eerste zinsnede kwam in het oorspronkelijk ontwerp niet voor. Het is de eerste alinea van art. 18 der wet van 1850, doch, vermits dit artikel kwam te vervallen, hing, naar de meening van den Heer Blom , het al of niet verkrijgbaar zyn van postwissels eenigzins in de lucht. Zijn voorstel om die bepaling alsnog in het artikel te brengen, werd door den Minister overgenomen, die daarbij tevens het vooruitzigt opende, dat ook aan de hulpkantoren, voor zooveel deze daartoe geschikt zijn, postwissels zullen verkrijgbaar zijn. (Bijbl. II, 1708 en 1709).

2. Aanvankelijk stelde de Regering het navolgend tarief voor: voor alle sommen tot 10 gulden ingesloten, 5 cent; voor alle sommen van meer dan 10 gulden tot 25 gulden ingesloten, 10 cent; voor sommen van meer dan 25 gulden tot 50 gulden ingesloten, 20 cent, en zoo