is toegevoegd aan uw favorieten.

De wetten tot vaststelling van het briefport en tot regeling der aangelegenheden van de brievenposterij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wct Wet Blad-

v. 1850. V. 1870.

Art Art. zÜde'

FRAN KERING.

Bevoegdheid, maar geen verpligting daartoe . . ® 7

Gevolg van ontoereikende frankering van brieven

met postzegels G 10

Idem van nieuwspapieren en drukwerken. ... 22 27

Idem van mousters of stalen van koopwaren . . 23 28

Invordering van gelden door middel van postkantoren op kwitantiën . . j 27 33

Vooruitbetaling van regt 27 33

KoloNIcN.

Kegeling van het postverkeer daarmede .... 32 53

Zie verder Port; Schepen.

Monsters of stalen van koopwaren.

Geen verzending bij mogelijkheid van gevaar of

schade 23 29

Sluiting, inpakking, gewigt en afmetingen ... 24 29

Zie verder Port.

Naam- of visite-kaartjes.

Wijze van verzending n;i invoering der briefkaarten. 21 2(5

Nieuwspapieren. Zie Lag- of Weekbladen.

Opene schriftelijke mededeelingen.

Verkrijgbaarstelling van formulieren daarvoor . . 21 26

Zie verder Pott.

Overtredingen.

Inbeslagneming en overbrenging van brieven, waarmede overtreding is begaan 30 50

Straf op weigering, verhindering of belemmering

daarin 30 50

Opening en uitreiking van zoodanige brieven . . 31 52

Zie verder Proces-verbaal.

Pakketten.

Maximum van gewigt voor vervoer per post . . 1 4 6

Zie verder Brieven.

Port

van een gefrankeerden brief | 1 2

Opklimming by hooger gewigt dan 15 grammen. 2 4

van een ongef rankeerden brief 3 15