is toegevoegd aan uw favorieten.

Populair geneeskundig handboek "Methode Raspail"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik heb overigens reeds aangegeven met hoeveel gemak men dezen verkeerden toestand verbeteren en eene hervorming kan mogelyk maken, die even zoo zeer den lijder zal ten goede komen als ten voordeele uitvallen van den arts, die dezen naam verdient, en, gelukkig voor de menschheid! zijn er nog verscheidene van wie men dit getuigen kan.

7. In dit boekske, evenzeer voor redelijke artsen als voor verstandige zieken geschreven, moet ik er my toe bepalen, oin voor alles de wederzijdsche verplichtingen van den arts en den patiënt in het licht te stellen.

8. Den arts wordt met zijn diploma niet het recht gegeven over leven en dood: de zieke is niet gehouden zijn geneesheer een onbepaald vertrouwen te schenken. Het bewijs daarvoor is, dat de kranke de vrijheid bezit om dien arts onder zoo velen te kiezen, die hem het meeste vertrouwen inboezemt: hij is derhalve rechter over de verdiensten van zijn geneesheer. Waarom zou hij dan ook niet over de waarde en de doelmatigheid van diens voorschriften eene meening mogen hebben ?

9. De bewijsgrond hiervan is de volgende: Ofschoon de geneeskunde de kunst is om ziekten te genezen, is zy echter gesn wetenschap maar slechts een rondtastend zoeken en beproeven, waardoor zy vanzelf vervalt tot willekeurigheden en grillen. Er is geen student wien de waarachtig gebeurde geschiedenis niet bekend is van Bosquillon, hoogleeraar aan het Hotel-Dieu, die op zekeren morgen, toen hy de zaal binnenkwam, tot de studenten der kliniek zeide: Wat zullen wij vandaag doen? Wacht, wy zullen de geheele rechterzyde van de zaallatenpu rgeeren, en der geheele linkerzijde eene aderlating doen. Men hoort iederen dag de gemoedelijkste geneesheeren aan de betrekkingen hunner patiënten de bekentenis afleggen hunner machteloosheid; - nadat zij drie of vier maanden lang vruchteloos alles hebben beproefd: „Ik ben ten einde raad," dus spreken zij. „Ik weet niets meer voor te schrijven! Ik verlang een consult."

Derhalve een grillige eigenzinnigheid van de zijde des geneesheers, zoo wel als van den patiënt, die zijn dokter zonder eenige reden neemt en evenzoo zijn afscheid'geeft. En inderdaad, geneesheer noch patiënt weten een genoegzamen grond voor deze handelwijs te vinden, wijl bij den tegenwoordigen toestand der geneeskunde deze niet bestaat.