Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vinden, zou ik mijne geneeswijze niet op kamfer hebben gebaseerd.

118. Men heeft aanvankelijk beproefd om het gewicht der werking, die wij aan kamfer toekennen, belachelijk te maken, maar alle pogingen dier lieden hebben slechts hunne onwetendheid aan het licht gebracht. Er zijn er, die, in het belang van hun beroep, alles verketteren en veroordeelen wat spoedig geneest. De mode heeft een verbond met hen gesloten. De vrouw, die zich met muskus parfumeert om zekeren reuk te verbergen, heeft een afkeer van kamfer. Maar tegenwoordig hebben alle dergelijke vooroordeelen moeten zwichten voor de kracht der feiten en naarmate men meer het nut van dit middel zal inzien, zal men zich moer aan den reuk er van gewennen.

Wat het gevaar van kamfervergiftiging betreft, hiervan zal men vruchteloos het aantal personen overtuigen, die zoo ruimschoots, zonder eenig nadeel, er gebruik van maken. !)

Men heeft de opdrogende werking van kamfer op de geslachtsorganen zeer overdreven. De kamfer bevordert onthouding maai veroorzaakt daarom geen mannelijk onvermogen. Zij zuivert de organen, werkt de vruchtbaarheid met tegen en maakt de bevalling gemakkelijk. Dit alles heeft mij een 40 jarige ondervinding geleerd.

119. Er zijn verscheidene kamfersoorten maar niet alle bezitten dezelfde eigenschappen. De beste is de Japaneesche, deze komt we;nig naar Europa, aangezien de Japaneezen zeiven ei numschoots gebruik van maken. De gewone kamfei komt van Java, Borneo, Sumatra, enz. Men onderscheidt twee soorten waarvan de eene zeer zwakke maar de andere een zoo krachtige werking bezit, dat de Javanen haar „het muidel tegen iedere kwaal" hebben genoemd.

w?eze ^aa^s*e verkrijgt men van den Laurus Camphora. Wy ontvangen ze ruw, zooals ze door het uitkoken der maden en stengels wordt gewonnen. Eerst in Europa (Holland en frankrijk) wordt de kamfer geraffineerd. De shawls cue uit Indië herwaarts gezonden worden, komen, wanneer men slechte kamfer bij het inpakken heeft gebruikt, door mot en wormen verteerd aan.

120. Men verkrijgt eene kunstkamfer wanneer men chloor-

I) Wat Raspail hier zegt is waar. Ook wat hij er op laat volgen.

Sluiten