Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rugkeeren maar dan verdwijnt zij telkens spoediger onder den invloed derzelfde behandeling.

Voorbeelden van genezing. Bij mijne voorschriften telde ik evenzooveel genezingen als gevallen; alleen de organen, die het kwik heeft doorgevreten, genees ik niet. Ik breng de huid tot haar normalen toestand terug, en de arme zieken vinden dat het zoo al wel is.

306. Bloedzweren, Bloedvinnen of Gezwellen,

Puisten van grooten omvang, Pestkool.

Oorzaken. Insluiping tusschen huid en vleesch van een prikkelend vreemd lichaam: een gebaarde splinter of een huidwormpopje; steek van een-vlieg, bij, wesp, mug, enz., wier angel in etter van eenig dood lichaam vergiftigd is. Het door een snede of wondje in het bloed geraken van bedorven stoffen, ijzerroest en ander vuil. Het nuttigen van vleesch van aan besmettelijke ziekte gestorven dieren. Ik heb alle reden om te gelooven dat een pestkool aan dieren niet anders komt dan door het afkeurenswaardig gebruik van kwikhoudende zalven, waarmee herders bij schapen de zachtaardigste huidziekte zoeken te bestrijden. Als het dier aan den slachter wordt afgeleverd, kan de vergiftiging rechtstreeks hem treffen, die van het vleesch eet, en onder de hevigste vergiftigingverschijnselen die men zich kan voorstellfn.

Verschijnselen. Roode met vurigen verharden bobbel zich verheffende huid, daarna openbarstend, en in zijn binnenste een menigte met bloed doortrokken weefsels vertoonend, dien men etterprop noeml. Wanneer de bobbel zwartachtig uitziet, kan hij den zetel worden der hevigste verstoringen, en het karakter aannemen eener kwaadaardige pestbuil of pestkool. De koorts verheft zich naarmate de puist zich uitzet; zij maakt plaats voor een onheilspellende zwakte, als de puist zich ontbindt.

Een mug- of wespsteek kan roos en zwelling van het gansche lichaam tengevolge hebben, gelijk de beet van een adder dit veroorzaakt.

De pestkool, ofschoon zweren als gevolg hebbende, zou beter gerangschikt kunnen worden onder het artikel Vergiftigingen, als zijnde meer inwendig en algemeen dan plaatselijk ; zy is niettemin een zware vergiftiging.

Behandeling. Zoodia men zich door een insekt gestoker.

Sluiten