is toegevoegd aan uw favorieten.

Populair geneeskundig handboek "Methode Raspail"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ „NEDERLAND" 's-Gravenhage.

~~GOUD-EILAND

door R. L. STEVENSON.

'Nieuwe Groote Geïllustreerde Praohtuitgave 250 blz. 18 platen, 3e druk. Ingenaaid ƒ 1.50. Rijk gebonden ƒ 1.90.

Inhoud: GOUD-EILAND. - De bude zeebonk in de „Admiraal Benbow." — Zwarte Kees verschijnt voor een oogenblik op het tQoneeL — De Zwarte Stip. - De kist van den Kapitein. - Het eindfi van dén blindeman. — De papieren, van den Kapitein. — Naar Bristol. — In de herberg „de Uitkijk." — Kruit en waperien. — De reis. — Wat ik hoorde in de Appelton. — Onz,e krijg3raad. - Hoe ik. op het eiland kwam. — De twee eerste slachtoffers. — De man van het eiland. — Voortzetting van het verh&al door den dokten — Het ver- t laten van het schip. — Voortzetting van het verhaal door den dokter. - De laatste tocht van de jol - Voortzetting van het verhaal door den dokter. -"Het eind vajx den eersten dag vechtens. - Voort- , , zetting van het verhaal door Jim Hawkins. — De bezetting binnen het paalwerk. — Silvers zendifig. — De aanval. — Hoe mijn avontuur op zee begon. — De ebbe. — Mtjn tocht in de kano. — Mijn tocht met de „Hispaniola'Y — Israël Hands. — Spaansche matten. — < In 'sVyands kamp. Nog eens de Zwarte Stip. — Myn woord van eer. De jacht op den schat. — Flint's wegwyzer. — De jacht op den schat. — De stem tusschen het geboomte. — De val van een opperhoofd. —

Naar huis.

GOUD-EILAND heeft ia Engeland een sohltterend suooes- (Het beleeft reedi zijn 52sten druk!) Dit luooes ie niet alleen te danken aan den bijval der jongeren voor wie het boek aanvankelijk bestemd scheen: ook groote zusters en groote broeders, ouders en leermeesters hebben het met genoegen en belangstelling gelezen, zoo aantrekkelijk is het onderwerp en zoo boeiend Is het beaohreven.

Als bewijs daarvan de volgende aneodcte:.-

Eens toen GLADSTONE (the Grand Old Kan) tegen mlddernaoht van en zeer langdurige en vermoeiende zitting van den Ministerraad thuisgekomen was en zloh ter ruste wilde begeven, viel lijn oog toevallig op dit boek, dat een zijner kleinkinderen op de tafel had laten liggen. EQ nam het op en begon te lezen. Zfln kamerdienaar, die hem tyj het uitkleeden behulpzaam moest wezen,

zond hfl weg. Eet vuur ging uit en h]] bemerkte het niet. De dag begon reeds aan te breken, toen hty het boek ten einde gelnenhad, enomzloh zelflaohend,

dat een JONGENSBOEK hem zoo zeer in spanning en den slaap uit de oogen had gehouden, ging de talentvolle staatsman, da groote letterkundige en redenaar,

nog een paar uren rusten I

San men een betere aanbeveling voor dit werk wenschen?

Ook in Frankrijk en Duitsohlr.nd versoheen van dit beroemde werk eene vertaling waarvan resp. een 6e en een 4e druk h«t lieht zagen. ■ •