Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Opitz klungelde aan metrische en prosodische voorschriften en proefnemingen — wij gelooven gaarne dat, zooals Philipp Hersdörfer in Nürnberg zeide, Joost van Vondel hem voor geen dichter hield — waren voor dienzelfden Vondel die metriek en die prosodie reeds de langbedvvongen hulpmiddelen waarmee hij een heele eigenaardig-hollandsche levens- en wereld-beschouwing in beeld bracht en de klassieke dichterlijke uiting schiep van zijn volk.

Uit"e<faan van diezelfde hulpmiddelen had

ö O

Pieter Corneliszoon Hooft liederen geschreven waarin de humanistische mensch schitterend verscheen, Hollander ondanks zijn europeeschheid en fijnst muzikaal kunstenaar ondanks de geleerdheid van zijn verzenbouw.

Breeroo gaf aan de zangen en aan de straattafereelen van zijn volk een stem en een kleur waarin de middeleeuwen naklonken en de daagschheid uitblonk onder den hemel en de blijheid van den tot nieuwe beschaving stijgenden tijd.

Maar de Vorst bleef Vondel.

Roomsch geworden van kerkgeloof gaf hij,

Sluiten