is toegevoegd aan uw favorieten.

Luide toernooien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijk nog meer wordt uitgebreid door een toevoeging: »zie ik de psychische eigenschappen van den mensch". Met deze toevoeging gaan wij over naar een nog verdere afdwaling waarvan ik eerst aanstonds spreken zal. Mijn tweede aanhaling moet worden blootgelegd.

»Voor de praktijk der geschiedvorsching en der geschiedschrijving komt het er bitter weinig op aan of in abstracto de materie den geest beheerscht of niet". In abstracto. Dat is: in het afgetrokkene. In het allerverst afgetrokkene, zoo ver en zoo verneveld dat er van lichamelijke, laat staan menschelijke verhoudingen niets meer te bespeuren valt en zelfs de begrippen tot de soort hooren waar ieder van maken kan wat hij wil. De materie — de geest, — de geest — de materie, — ja, het is waar, hier zijn wij aangeland in die luchtledige sfeer waarin »de praktijk der geschiedvorsching en geschiedschrijving" ongetwijfeld geen adem haalt. Zoo schijnt het wel. En met aandacht leest ge de uiteenzetting die verder volgt. «Wanneer iemand van meening is dat de ideëele motieven, die wij in de geschiede-