is toegevoegd aan uw favorieten.

De Oranjebond van Orde, gevestigd te Utrecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leening, groot ƒ 6300.— ten behoeve van het weekblad «Sociale Stemmen*. Tot opheffing van de proefboerderij op de »Ericastichting« wordt besloten.

4 December. Besloten wordt tot verkoop van een gedeelte van het terrein, voor de stichting

«Huis en Hof« onder Amerfoort bestemd geweest.

11 ff Het laatste nummer van het Bondsorgaan »Sta Pal!« verschijnt.

1898 1 Januari. Het eerste nummer van het Bondsorgaan »Sociale Stemmen« verschijnt.

24 „ Besloten wordt de oprichting van een arbeidsbeurs te beproeven. Besloten wordt

tot aankoop en bebossching van 26.13.— H. A. heidegrond aan den HoogBuurlooschen weg onder Uchelen (Van der Iluchtbosch).

23 Mei. Het Algemeen Bestuur benoemt een Commissie van Rapporteurs in zake «De

Nationale Arbeidsbeurs«.

25 Juni. Begin van de pogingen tot verkrijging van de Uffelter Zandverstuiving.

7 Septemb. Het Algemeen Bestuur biedt aan H. M. de Koningin en aan H M de Koningin-

Moeder adressen van hulde en een feestnummer van het Bondsorgaan »Sociale Stemmen« aan.

24 October. Besloten wordt van het oprichten van «De Nationale Arbeidsbeurse aftezien.

31 December. Het laatste nummer van het Bondsorgaan «Sociale Stemmen* verschijnt. De Bond staakt zijne anti- sociaaldemocratische actie.

1899 7 Januari. Het eerste nummer van het weekblad «Maatschappelijk Werk* verschijnt. 3 Februari. De afdeeling »Utrecht« van den Bond wordt opgericht.

16 Maart. Verkoop van het restant van den grond, voor de stichting «Huis en Hof« onder

Amersfoort bestemd geweest.

29 April. Besloten wordt de bijencultuur op de «Ericastichting* intevoeren. 23 Mei. Het plan tot oprichting van een arbeidskas wordt van het werkprogram van den

Bond afgevoerd.

5 Juli. Besloten wordt tot aankoop van de Uffelter Zandverstuiving. (Het Westerzand.)

13 November. Besloten wordt tot de oprichting van een cursus in het mattenweven te Surhuisterveensterheide, als proef.

1900. 28 Februari. Het eerste nummer van het Bondsorgaan «Onze kleine Bode* verschijnt.

5 Maart. Besloten wordt pogingen in het werk te stellen tot verkrijging van het Holtingerzand onder Uffelte.

1 Mei. Het Centraal Bureau van den Bond wordt van Utrecht naar Zutphen overgebracht.

2 Juli. De Algemeene Vergadering besluit tot wijziging en aanvulling der Statuten.

Besloten wordt een vast gebouw te stichten ten dienste van den cursus in het mattenweven te Surhuisterveensterheide.

16 ,, Excursie naar de Apeldoornsche stichtingen.

5 Septemb. De Koninklijke goedkeuring wordt verkregen op de gewijzigde Statuten van den Bond.

2 November. De Bond ontvangt een legaat, groot ƒ 300.—.

29December. Het laatste nummer van het weekblad «Maatschappelijk Werk« verschijnt.

1901. April. H. M de Koningin-Moeder wordt Beschermvrouwe van de «Kwartgulden-Vereeni-

ging voor Heide-Ontginning*.

Mei. De Bond ontvangt een legaat, groot ƒ 12.50.

8 Juni. Besloten wordt pogingen in het werk te stellen tot verkrijging van het Kamper-

zand onder Havelte.

5 Septemb. Besloten wordt gronden ter ontginning aantekoopen in de gemeente Nederweert.

(Mislukt).

6November. Provinciale Staten van Drenthe verleenen eene subsidie voor de ontginning van het Westerzand.

18 „ In het belang van den financieelen toestand van «Hof- en Hattemsche veld* wordt besloten de integriteit dezer stichtingen opteofferen. Besloten wordt gronden ter ontginning aantekoopen in de gemeente Schoterland. (Mislukt.)