Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liet kaatsspel verdrongen naar die plaatsen van ons land, waar de jonge boeren nog „stevige vereelte vuisten" hebben, om met een krachtigen slag den bal terug te kaatsen. In Friesland en sommige plaatsen van het Gooi ziet men Zondags na kerktijd het kaatsspel nog juist zoo spelen, als de groote Erasmus het in zijn „Colloquia" over de kinderspelen heeft beschreven.

De hedendaagsche deftige spelen, als: raketten en lawn-tennis kunnen ook tot de kaatsspelen gerekend worden.

Alvorens deze verhandeling te sluiten, willen wij nog een opmerking aanhalen, die wij in een Fransch werk over de Theaters vonden opgeteekend. Volgens schrijver van dat werk hebben de theaters in Frankrijk hun eigenaardigen langAverpigen bouw te danken aan den vorm der kaatsbanen, daar de meeste dezer gebouwen de plaats dier speelvelden hebben ingenomen. Zoo werden o. a. te Parijs gebouwd:

Het Théatre du Marais 1600 op het terrein van het Jeu de Pauine de la Fontaine

Théatre Mondorie 1G35 „ „ „ „ „ „ „ „ de la Vieille Temple.

Théatre Molière 1G50 „ „ „ „ „ „ „ „ Croix Blanche.

Première Salie d' opéra 1671 op het terrein van het Jeu de Paume de la Bouteille.

Académie de musique (Lullv) 1672 op het terrein van het Jeu de Paume du Bei-Air.

Comédie Frangaise 16S9 „ ,, „ „ „ „ „ ,, de 1 Etoile.

Troupe de Danseurs de corde 1711 „ „ ,, ,, ,, „ „ „ d Orleans.

In hoeverre zulks toepasselijk is op den vorm der theaters in het algemeen, laten wij ter beslissing over aan deskundigen.

De in de geschiedenis bekende Serment du jeu de Paume, dankt eveneens den naam aan de plaats, waar die vergadering gehouden werd.

Wie weten wil of het kaatsspel tegenwoordig veel beoefend wordt, leze de geregeld in de bladen voorkomende verslagen over prijskampen, waarbij het jaarlijksch spelen om een zilveren kaatsbal x) den kroon spant. De meeste kaatsvereenigingen vindt men in Friesland. Op de wereldtentoonstelling te Parijs van dit jaar beliooren de kaatswedstrijden tot de sport vermakelijkheden.

Liefhebbers die zich met de regelen van het spel willen vertrouwd maken verwijzen wij naar het werkje: Het Kaatsspel, (Schrijver onbekend), waarin men de Hollandsche en Belgische wijze van spelen vindt opgeteekend.

KEGELEN.

Het woord kegel (oud-Nederl. keghel, hekel, kei/I) is van het oud-Hoogduitsch Chegil, dat kleine paal beteekende, afgeleid. Vandaar de woorden keghelspel,

') Een beschrijving van dezen bal vindt men in Eigen Haard van 23 Juni 1900.

Sluiten