Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarlangs de kegelaar, bij het einde geplaatst, een bal kan werpen, welks grootte zeer ongelijk is. De kegels zijn 40—43 cM. lang en 10—11 cM. dik. De ballen, gemaakt uit hout, steen, ijzer, papier-maché of hard gummi hebben een doorsnede van 15 Va—16 Va a 18—20 cM. Ook bestaan er ballen met gaten.

In welk land men de meeste beoefenaars van het kegelspel vindt, is niet met zekerheid te zeggen; wel weten wij, dat o. a. het kegelen nergens zoo algemeen is geweest als in Duitschland en de Vlaamsche gewesten.

Bij onze zuidelijke broeders, de Vlamingen, was en is het kegelen nog veel algemeener dan in liet Noorden; men vindt in Vlaanderen kegelclubs over het geheele land verspreid. Op den feestdag, als er om den prijs gekegeld wordt, zijn er een dozijn zilveren voorwerpen te winnen, verhaalt het Leeskabinet 1860 No. 5 bl. 127. Op de dorpen, waar er zooveel niet afkan, bestaan de prijzen in ham, worst, blouses of roode buizen, die voor „anti-rheumatisch" gehouden worden.

Onze voorouders hadden een warm hart voor het kegelspel. Bij het zien deigeestige platen van Teniers zal men alras overtuigd zijn dat het kegelen een lievelingsspel der borgers ende dorpers moet zijn geweest, lloe flink zien zij er uit, die keg el ers; hoe li eerlijk moet hun dat potteke gerstenat gesmaakt hebben, dat de knappe vrijster hen lachend aanbiedt!

De joffers uit dien tijd hadden ook geen afkeer van de kegelbaan; met beide handen deden zij den bal in het bataillon carré rollen. Zij, zoowel als hunne waardige echtgenooten, beseften goed, dat het kegelspel niet alleen vermaak verschaft, doch ook tot de zeer gezonde lichaamsoefeningen behoort.

Men schat het aantal kegelaars in ons land op 16000, waaronder vele geneesheeren; hieruit zou men wel mogen afleiden, dat het kegelspel der gezondheid bevordelijk is.

Een eigenaardigheid op kegelgebied is het tegenwoordig bestaande museum der Vereeniging tot bevordering van den kegelsport. Dit museum omvat alles, wat op het kegelen betrekking heeft. Conservator is de heer D. II. Blok te Haarlem. Op de internationale sporttentoonstelling te München 1899, waar de verzameling tentoongesteld was, behaalden de inzenders een bronzen medaille met getuigschrift. Tot instandhouding van deze verzameling wordt door de Nederlandsche Kegelvereenigingen en kegelliefhebbers jaarlijks een bijdrage gestort, welke ook gedeeltelijk gebruikt wordt om feestvierende vereenigingen een of meer medailles aan te bieden bij haar wedstrijden.

Sluiten