Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gooiland.

Een geognostische biologische Studie,

DOOR

C. J. KONING.

„Het verleden is de kiem der toekomst."

Gedurende mijn verblyf te Bussum hebben vooral in de latere jaren twee verschijnselen in hooge mate mijn aandacht getrokken. Ten eerste het gedeelte van 't Gooi, waar het afzanden der Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij plaats vindt; enten

tweede de Heide met haar

eigenaardige plantenwereld.

De laagsgewyze bouw van onzen zandbodem, die hielen daar, vooral in de richting der Crailoosche brug nabij den Trompenberg , in zijn structuur verbroken

wordt, staat •door zijn physisclie en chemische constitutie in nauw verband met de daarop levende planten.

Te meer verdient de beschouwing der

Bussum-Hil versumsche-Zanderij de aandacht, omdat daar een cr>-oot gedeelte van onzen diluvialen bodem

O" o

over een lengte van ruim 1,5 KM. en een hoogte van 7 —12 M. open ligt, waardoor de bezoeker, die belang in de hem omringende natuur stelt, daar

O "

ter plaatse de bewijzen der waterbewegingen, die eeuwen geleden plaats gevonden hebben, kan gadeslaan.

De streek, die wij bewonen, heeft ook haar geschiedenis, en al wordt er in het dagelijksch leven niet gedacht aan de natuurlyke historie onzer woonplaats, ze bestaat en is grootscher dan die van het menschdom zelve.

In de volgende bladzijden zal ik de geschiedenis van „Gooiland" opbouwen door middel van de waar¬

neming van zijn bodem, voor zooverre mij die op verschillende plaatsen tot op ruim 50 M. diepte bekend is. Door de kennis der geologische toestanden der gronden ten O. en W., ten N. en Z. van 't Gooi, in vele richtingen onderzocht, zal het mogelijk zijn, de ligging der aardlagen te bepalen, die hier op grooter diepte dan aangegeven is, nog voor 't oog verborgen liggen.

We zullen dan zien op welke wijze ,,Gooiland is ontstaan, hoe de rotsgesteenten ontleed worden en hoe in den loop der eeuwen door een nader te beschrijven mechanisch-physiscli-chemisch-vitaal proces de gesteenten in vruchtdragende akkers oveigaan.

De geologen en palaeontoiogen vinden in de onderste, dus meestal oudste lagen, de eenvoudigste vormen

van een planten- en dierenwereld, hoewel deze vormen op zich zelf beschouwd reeds zeer samengesteld zyn. Ik hevinnerslechts aan de Trilobiten, vrij hoog staande Crustaceeën van het

Cambrische stelsel. In de jongere lagen neemt het organisch leven ei-li meersamengestelden bouw aan, tot later de Mensch, waarschijnlijk in de pliocene periode der ter¬

tiaire formatie, die het diluvium onmiddellijk voorafgaat, verschijnt, en zijn sporen van bestaan daar heeft achtergelaten.

Met stilzwijgen ga ik de perioden voorbij, die ons Diluvium voorafgaan.

Bij het Diluvium evenwel wenscli ik wat langer stil te staan, daar, zooals we zien zullen. ons Gooiland daartoe behoort. We zullen zijn bouw nagaan uit diepe boringen en uit de ligging der lagen aan de Crailoosche brug tusschen Hilversum en Bussum. In dat gedeelte, meer onder den naam van „Hilversumsche Zanderij'' bekend, zijn hoogst belangrijke gegevens voorhanden, die op de formatie onzer woonplaats duiden.

Fig. 1. Zwerfblokken, die oorspronkelijk in het zand nabij de Crailoosche brug en

Trompenberg verspreid lagen.

Sluiten