is toegevoegd aan uw favorieten.

"Gooiland"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het hoog gehalte aan nitriet boven het nitraat kon nu verklaard worden, doordat öf het nitrificeerende organisme de oxydatie van NH3 alleen tot nitriet volbracht, terwijl dan de zuurstof der lucht het volgens een chemisch proces tot nitraat oxydeerde, öf dat men hier te doen had met verschillende organismen, waarvan het eene NH3 tot nitriet, het andere nitriet tot nitraat oxydeerde. Warington en Winogradsky hebben dit laatste bewezen. Z|j vonden door gebruik te maken van een kiezelzuren ; voedingsbodem, waarin mineraalzouten gebracht waren, twee mikro-organismen, waarvan de een NH3 tot nitriet oxydeert, terwijl de andere de ammoniumzouten in ?t geheel niet ontleedt, doch het nitriet in nitraat omzet.

Uit de latere proeven van O m e 1 i a n s k i en Winogradsky (Juli 99) is duidelijk gebleken, dat de nitrificeerende bacteriën de stikstof der organische verbindingen niet kunnen aangrijpen of ontleden \ doch dat die stikstof eerst gemineraliseerd moet worden , d. i. overgevoerd moet worden in den vorm van ammoniak. Alleen dan, bij afwezigheid der stoffen, die de levensfuncties der specifieke mikroben paralyseeren, begint het nitrificatie-proces. Om dit proces te doen aanvangen, zijn dus specifieke bacteriën noodig, die de organische stikstof onder ammoniakvorming ontleden.

Tot deze mikroben behooren de Bacillus Mycoïdes en de B. Mcgatheriurn de Bary, zeer verspreide mikro-organismen, die ik ook meermalen in de verweerende granieten aan de Crailoosche brug vond. Dan treden . na die ontledingen , de Nitrosomonassoorten op en het Nitrobacterium van W i n og r a d s k y.

Uit de volgende entingen blijkt, welke ontledingen door de respectieve bacteriën in de gewone alcalisclie verdunde (1:1) Löfflersche bouillon plaats vinden. _

I B. Mycoïdes ■+■ Nitrosomonas -f- Nitrobacterium :

Ontstaan van NHS — HN02 — HNOs. De ge-

heele cyclus der nitrificatie wordt hier doorloopen.

II B. Mycoïdes -f- Nitrosomonas:

Vorming van NH3 en HN02. Hier ontstaat dus, ook na maanden lange inwerking, geen nitraat.

III B. Mycoïdes Nitrobacterium:

Als ontledingsproduct treedt NH3 op, noch HN02, noch HN03 worden gevormd. Het Nitrobacterium komt hier niet tot werking, daar het nitiiet niet aanwezig is. Wordt deze vloeistof met de Nitrosomonas geënt, dan wordt de ontbrekende schakel in den keten van het mikrobiologisch proces ingevoerd, waardoor alle genoemde ontledingen weer plaats vinden.

IV Nitrosomonas Nitrobacterium:

NHS, HNO,, HN03 worden niet gevormd, daar er geen ontledingen intreden. Ook hier treden door den B. Mycoïdes er in te brengen, weder alle ontledingen op.

Alhier vinden we dus een schoon voorbeeld van verdeeling van den arbeid in de wereld der mikroben. Het nitrificatie-proces kan hier, door de een of andere bacterie weg te laten, tot stilstand worden gebracht.

De stikstofassimileerende bacteriën bij de Leguminosen en de Mykorhiza 1 der woudboomen geven ons een duidelijk voorbeeld van de „Symbiosede innige samenleving van die mikro-organismen met het weefsel der plant; hier evenwel hebben we met een interessant geval der Mctabiose te doen, d. i. een cyclus van elkaar opvolgende veranderingen wordt waargenomen, een cyclus, waarbij de producten der stofwisseling van de eene bacterie als oxydatie-materiaal voor de andere dient.

In den bodem geschieden aldus de volgende niikrobiologische processen.

I Ammonisatie: Ammoniak ontstaat uit eiwit, onder den invloed van den B. Mycoïdes en den B. Mcgatheriurn de Bary (prof. Stoklasa).

II Nitrosatie: Door de werking van den Nitrosomonas (N. europeae en N. javanensis, een kogelronde mikrobe met kort en lang trilhaar) worden de aminoniumzouten omgezet in nitrieten.

III Nitratie: Onder den invloed van het Nitrobacterium, een kleine onbeweeglijke mikrobe, licht groen van kleur, worden de nitrieten tot nitraten geoxydeerd.

IV' Azotatie: Een op zich zelf staand proces. Het is een denitrificatie, waarbij het nitraat in nitriet overgaat en waarby tevens stikstof als gas ontstaat. Het is een algemeen voorkomend proces, dat organische stof vereischt- Het stikstotverlies van mest moet ook hieraan toegeschreven worden.

Processen I en IV, waarvoor dus organische stof vereischt wordt, kunnen in denzelfden bodem plaats vinden, evenals processen II en III, waarvoor de afwezigheid der organische stof vereischt wordt.

Hier hebben we gezien op welke natuurlijke wijze volgens een mechanisch-physisch-chemisch-vitaal proces de hardste gesteenten bezwijken, voortbewogen en ontleed worden, en hoe ze zich zoodanig omzetten, dat er niet alleen een organisch leven mogelijk is, doch hoe een landstreek in den loop der eeuwen ook vruchtbaar wordt. By het aanschouwen der groote gesteenten langs de spoorbaan

' De Mykorhiza zijn (le zuigwortels der woudboomen, die over hun geheele oppervlakte niet een in elkaar gevlochten netwerk vau myceliunidraden bedekt zijn. Dit zwaniweefsel is in o'rganischen samenhang met dea wortelepiderniis en het vegetatiepunt, in welks groei het deel neemt. Frank en de U a r y hebben deze symbiose in verband gebracht met de voeding der woudboomen, waarbij de afgescheiden enzymen der myceliumdradm verhuinusficeerende boschgrouden a simileerbaar maken. Deze het parasitisme tegenoverstaande verhouding valt alzoo onder het begrip der symbiose ot der niutualistische symbiose, waarbij uitgedrukt wordt, dat beide symbionten zich wederkeerig van nut zijn, terwijl het parasitisme dan als een antagonistische symbiose gekenmerkt moet worden.