is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedenkboek van het Nederlandsch Jongelingsverbond 1853-1903

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een viervoudig Volharden.

En zij waren volhardende in de leer der Apostelen en in de gemeenschap en in de breking des broods en in de gebeden.

Hand. 2 : 42.

Leden der Christelijke Jongelingsvereenigingen! Alles is het uwe, in zoover gij zijt van Christus! Niets rein-menschelijks behoeft gij van 11 vreemd te achten. De beoefening van wat waarachtig en eerlijk, rechtvaardig en rein, liefelijk en welluidend is, vindt terecht in uwe vergaderingen eene plaats, ja ook de „lichamelijke oefening" behoeft niet buitengesloten te blijven.

Nochtans worde te midden van dat alles uw hoogste doel niet uit het oog verloren. Daartoe moet gij den band steeds nauwer aanhalen, die u bindt aan uwen Bijbel, aan elkander, aan 's Heeren Gemeente, aan uwen God.

In het viervoudig volharden, waarvan in bovenstaand schriftwoord sprake is, lag het geheim van het leven en de kracht, den bloei en den zegen der eerste Jeruzalemsche Gemeente.

Volhardt ook gij in het onderzoek van de Heilige Schrift en alzoo in de leer der Apostelen, waarvan Jezus Christus het middelpunt is. Ziedaar de voorwaarde van uw leven, de wortelen van uwe kracht, de gewisheid van uw bloei, het geheim van den zegen die van u uitgaat. Schriftonderzoek zij in uwe vergaderingen geen bijzaak, maar hoofdzaak, het hart en de ziel, de pit en het merg van uw vereenigingsleven. De Schrift regele uw geloof en uw leven; zij ontsteke licht over de teekenen der tijden, waarin ook gij belangstelt en meeleeft; zij worde gehanteerd als het zwaard des Geestes in uwen goeden strijd.

Volhardt in de gemeenschap met elkander in uw Bonds- en Vereenigingsleven. Aan u de taak om woorden als solidariteit, federatie, organisatie, die in den laatsten tijd door revolutionaire en anarchistische woelingen een ongunstigen klank hebben gekregen, in hun goeden zin weêr tot eere te helpen brengen. Eendracht maakt ook in uwe kringen macht. Komt, zijt als broederen één! Geen strijd om beuzelingen! Liefelijk is het, als broeders van hetzelfde huis ook samenwonen in ootmoed en liefde, zonder twisting of zucht naar ijdele eer, met één gemoed en met één gevoelen strijdende den goeden strijd onder de banier van uwen Koning en Heer.

Volhardt in de gemeenschap met 's Heeren Gemeente, van wier leven de „breking des broods" het heerlijkst hoogtepunt en vereenigingspunt is. De Gemeente ziet in u de hoop der toekomst; zij rekent op u; zij begroet in u de jonge garde, gereed straks de plaatsen in te nemen, door de wegstervende oude garde ledig gelaten. Leeft dan haar leven mede en laat ter wille uwer vergaderingen de onderlinge bijeenkomst der Gemeente rondom het Woord en aan den Heiligen Disch niet na. Stelt haar in dit opzicht niet teleur, maar onderhoudt daar de gemeenschap met haar, die het lichaam van Christus en met Hem, die haar Hoofd is.

En volhardt bovenal in de gebeden, ter versterking van den band die u bindt aan uwen God. Het gebed zij in uwe samenkomsten geen ornament, geen ijdele vorm, maar geest en waarheid, de ademtocht van uw leven. Zulks kan alleen zoo zijn, als het gebed in de binnenkamer geen enkelen dag door iemand uwer verzuimd wordt.

Zoo zult gij leven en groeien en bloeien. Zoo gaat in uw vereenigingsleven in vervulling wat uw Heiland en Heer heeft uitgesproken in Zijné beelden van het zout en het zuurdeeg, van de stad op den berg en het licht op den kandelaar.

Amsterdam. C. J. LAMMER1NK.

Nederlandsch Jongelings-Verbond,

in lijden, verdrukking, smaad, verachting, verguizing en miskenning; in blijdschap, eere, liefde en vrede: altijd

SURSUM CORDA!

„de harten omhoog.''

,,Want God is niet onrechtvaardig, dat Tiij uw werk zoude vergeten en den arbeid der liefde, dien gij aan Zijnen "Naam bewezen hebt, als die de heiligen gediend hebt en nog dient."

Hebr. 6:10.

Voorburg, Mei 1903. A. L. J. SCHMAL Jzn.