Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

scherp geteekende volksvormen bewaard. De eigenlijke Kennemerlanders, rondom Haarlem en van daar langs den duinkant tot Alkmaar wonend, wijken in sommige opzichten af van den gemengd Franko-Frieschen cn evenzeer van den Frieschen grondvorm, die in het noordelijk Holland heerscht. Misschien heeft

men hierin sporen te zoeken van een afzonderlijken Frieschenstam, aan den duinkant gevestigd.

Zelfstandige volkstypen zien wij het best bewaard bij de bewoners onzer visscliersdorpen aan de Noordzee, als Egmond, Zandvoort, Noord wijk, Katwijk en Scheveningen. Zij staan geheel op zichzelf en verschillen ook onderling. Niet

Kleeding uit de tweede helft der 15e eeuw.

onwaarschijnlijk moeten wij in hen nog nakomelingen der Caninefaten zien,

een volkje, dat volgens de oude schrijvers de duinen bewoonde. Door enkelen

worden ook de Kennemerlanders tot de nakomelingen der Caninefaten gerekend.

Bat wij hier bewaarde volkszelfstandigheden hebben, blijkt het duidelijkst uit vergelijking. Een Scheveningsch of Zandyoortsch visscher verschilt in 't oog vallend van den Rijnlandschen boer, wat zijn lichaamsvorm betreft.

Een eigen aard en zelfstandig uiterlijk vindt men ook bij de bewoners der visschersdorpen aan de Zuiderzee, als Volendam en Marken. Hier schijnt zich aan den rand der zich uitbreidende Zuiderzee in later tijd een oude Friesche visschersbevolking gevestigd te hebben, die door haar isolement haar raseigenaardigheden en gewoonten bewaarde. De Urkers daarentegen, op het oude diluviale eiland der Zuiderzee gevestigd, waar in den tijd vóór de vorming der Zuiderzee drie volksgroepen elkander ontmoetten, onderscheiden zich weder

O*

Sluiten