is toegevoegd aan uw favorieten.

Van Eems tot Schelde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schen weg; de toegang is thans aan den eenen kant met nette moderne huizen bebouwd. De oude Gothische Ned. Hervormde kerk, op een heuvel midden in het dorp verrijzend, met onderscheidene kapgevels uitgebouwd, waarboven een vierkante toren met achtkantige naaldspits, en het kerkhofplein, door iepen over¬

schaduwd, vormen het stille centrum van het oude dorpje, dat zich daaromheen heeft geschaard. Tegenover de kerk staat het nette huis Ottoburg, waar de eens geliefde volksdichter Tollens zijn laatste levensjaren (1846—1856) doorbracht. Hoewel soms gegriefd doorliet tanen van zijnvroegeren roem, werd hij er toch nog gevolgd door de Muze. Hier dichtte hij zijn bekend lied: „Aan mijn Vaderland", te Ottoburg begroetten hem zijn vrienden en boden zij hem kostbare geschenken aan; een minister hechtte er den dichter het commandeurskruis der orde van den Nederlandschen Leeuw op de borst; de afgevaardigden uit Amsterdam vereerden hem daar

Dorpsstraat te Rijswijk.

de gouden medaille met zijn borstbeeld, waarop de woorden: „Nederland aan zijn geliefden volksdichter", gegraveerd waren. Het „Grijsaardsliedje", dat hij in October 1856 hier zong, was zijn zwanenzang; den 21en October van dat jaar ontviel de pen voor altijd aan zijn hand. Een plechtige begrafenis viel het stoffelijk overschot ten deel, en op het kerkhof ten noorden van de kerk wijst een eenvoudig gedenkteeken: een Muze, die een krans in de hand houdt, de laatste rustplaats van den dichter aan. Te Rotterdam, de geboortestad en langdurige verblijfplaats van Tollens, werd zijn standbeeld opgericht.

Rijswijk is een oud dorp, dat reeds meer dan acht eeuwen telt. Toch vindt men in het dorp zelf geen zichtbare herinneringen aan dat grijze verleden. Rijswijk heeft een net, burgerlijk voorkomen; het is stadsgewij ze aan elkander gebouwd in een kom om de kerk en langs enkele straten, meest met lage, moderne huizen,