is toegevoegd aan uw favorieten.

Van Eems tot Schelde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Berkenrodes bewoonde het oude kasteel van dien naam, dat zich verder westelijk verhief, welk kasteel in 1425 door de Kabeljauwschen werd verbrand en na herbouwd te zijn, met een hoogén, achtkanten toren, in 1573 door de Spanjaarden verwoest werd tijdens het beleg van Haarlem. De Heer Gerrit van Berkenode toch was het geweest, die met Hans Kolterman en Pieter Kies had bewerkt, dat Haarlem naar de zijde van den Prins overging in 1572; hij was tijdens het beleg in 1572—73 onderscheidene malen door het leger van den vijand uit de stad naar den Prins en omgekeerd getogen, om berichten over te

brengen, en het valt niet te verwonderen, dat de belegeraars zijn fraai slot wilden doen verdwijnen. Doch de overgebleven muren dienden tot grondslag van een nieuw gebouw, dat in 1691 voltooid was, met prachtigen Italiaanschen gevel en vierkante hoektorens, maar in 1747 door brand vernield werd. Een nieuw, eveneens aanzienlijk gebouw verrees hier vervolgens, doch werd in 1797 voor goed gesloopt. Een weinigverder naar den Heerenweg werd echter gelijktijdig het nieuwe huis gebouwd, dat men tegenwoordig nog ziet op het terras, een eenvoudig, tlink [gebouw, zonder in eenig opzicht aan een oud kasteel te herinneren.

Naast Berkenrode ligt het overblijfsel van het eens aanzienlijke buiten Knapenburg.

Vervolgens staan wij voor de nieuw gebouwde R. K. Kerk te Heemstede, een sierlijk Gothisch gebouw, met slanken toren, aan den voorkant door een grasveld, met heesters beplant, van den weg gescheiden. De plek, waar de kerk ligt, is allerbekoorlijkst te midden der bosschen, en men mag ook hier den R. K. den lof niet onthouden, dat zij een geschikte omgeving wisten te kiezen, om hun godshuizen uit een esthetisch" oogpunt een aantrekkelijk uiterlijk te geven.

De weg vertoont ook verder, gelijk tot hiertoe, voortdurend een afwisseling van weiland, bosschen, buitenplaatsen met enkele burgerlijke woningen daartusschen, terwijl niet alleen de samenstelling van den bodem, maar ook enkele met bosch begroeide heuveltjes langs den weg aanwijzen, dat wij hier in het duinland zijn, al werden ook de meeste duintoppen in den loop der eeuwen afgevlakt en al bezitten deze binnenduinen niet die afwisseling van terreinen, welke de eigenlijke buitenduinen kenmerkt.

15

Katholieke Kerk te Heemstede.