is toegevoegd aan uw favorieten.

Van Eems tot Schelde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Haarlemmerhout weder. Onderscheidene buitens, die hier aan of nabij den weg bloeiden, zijn sedert het begin der vorige eeuw gesloopt, om plaats te maken voor een meer productief gebruik van den bodem. Slechts „Land- en Spaarnzicht" is gespaard gebleven, doch „ t Clooster , ongeveer midden tusschen den weg en hot Spaarne gelegen, is in 18o0 afgebroken, eu enkel vindt men er eenig geboomte en vijvers van over. Dit vroegere buiten ontleent zijn naam. aan een klooster van Bernharditer monniken. Ook het vroegere „Bronstee" is in tuinland veranderd. Nog het vriendelijke Zuiderhout met statig geboomte, vervolgens een grasland

langs, en wij bevinden ons weder voorde prachtige „Spanjaardslaan" in den Hout.

* #

*

A\ ij hebben herhaaldelijk de bollenlanden op onze tochten gezien, maar vóór wij Haarlem verlaten, willen wij nog eenige oogenblikken stilstaan bij deze eigenaardige cultuur, en het schoon, waarmede zij het landschap siert.

\ ïoeg in het voorjaar, als elders de natuur slechts langzaam uit haar winterslaap ontwaakt, als de koude Maartsche winden nog in onrustige jachten door het kale geboomte gieren, ziet men op de grijswitte bollenvelden in de laatste dagen van Maart en de eerste dagen van April, eerst alleen schuchter met enkele spichtige teekens, de boden der lente zich aankondigen, om na eenige dagen van zonneschijn de aarde te tooien in vollen rijkdom van kleuren, zooals men dien, zelfs in het gunstigste jaargetijde, schier nergens terugvindt. Dan vormen Haarlems geestgronden één reusachtige guirlande, die met mozaïekachtige

schakeering in duizenderlei kleurnuancen zich langs het Hollandsche landschap slingert.

Rloembollenlanilschap bij Ilaarlem.