Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn gemalin Baerte moest het dikwijls van haar echtgenoot ontgelden. De edelen en het volk uit den omtrek waren zijn woeste grillen moede en belegerden het slot Haarlem. Toen het eindelijk niet meer te houden was en zich moest overgeven, verkreeg de burchtvrouw de vrijheid, het slot te verlaten met datgene, wat zij dragen kon. Daar zag men de fiere Baerte den uittocht ondernemen, gebukt onder een blijkbaar zware kist, die den schat bevatte, welken zij in veiligheid bracht. Toen stormden de belegeraars het slot binnen, 0111 aan den Heer hun woede te koelen. Vruchteloos echter doorzochten zij het kasteel — nergens was hij te vinden. Bijgeloovige lieden meenden, dat de duivel in eigen persoon hem had medegevoerd. Doch Baerte had haar schat

Kasteel Assumburg bij Beverwijk.

gered en was gerust omtrent het geval. Een strook lands langs de Hoflaan, waarover zij moest gaan, zou hieraan de vrijheid van tienden te danken gehad hebben.

Waar zooveel schoons uit vorige eeuwen gevallen is onder den moker des sloopers, moeten wij de laatste overblijfselen van kasteelen des te hooger waardeeren, omdat zij ons nog eenigermate een aanschouwelijk beeld geven van het leven onzer voorouders in het eigenaardig tijdperk der middeleeuwen.

Wij wenden ons daarom thans naar het slot Assumburg. Een breede laan van oude linden loopt recht op het kasteel aan. Het ruime voorplein, dat wij eerst betreden, wordt begrensd rechts door den stal en links door de voormalige oranjerie, die thans tot een eenvoudige herberg is ingericht, waar men den toegang tot het slot kan verkrijgen.

Het gebouw Assumburg vertoont nog een middeleeuwschen aanleg, doch heeft

19*

Sluiten