is toegevoegd aan uw favorieten.

Van Eems tot Schelde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en Russisch — Engelschen geteekend; de laatsten werden daarbij verplicht, den Hollandschen bodem weer te verlaten. De onderteekening geschiedde op het aambeeld eener smidse.

Een afwisselende, landelijke weg met eenvoudige schoonheid voert ons naar Heiloo, een der schilderachtigste dorpen op den zandgrond, waar de afwisselingvan boscli, tuin en weide verrassende partijen schept en als vanzelf lokt tot een buitenverblijf. Heiloo is dan ook een geliefkoosd zomerverblijf geworden, waar onderscheidene villa's half in 't geboomte verscholen liggen, terwijl de bosschen schoone wandelingen aanbieden.

„Bij Alkmaar ligt een dorpje,

Dat oog en hart verrukt."

zong Beets, en al heeft men niet even dierbare herinneringen aan dit dorp als hij, toch zal men liet gaarne met den dichter instemmen.

Dicht bij Heiloo zien wij ten oosten van den weg nog de bosschen van het landgoed Iepenstein, eens een deftig slot met een tweetal achtkante torens en omringd door een muur met hoektorens, doch dat in de 18e eeuw geheel is afgebroken.

Iets verder, vóór wij het eigenlijke dorp binnentreden, wijst een rechte laan te midden van boschgronden den toegang tot het overblijfsel van het oude huis „ter Coulster", op eenige minuten afstands ten zuiden van den weg gelegen, te midden van geboomte, dat door slingerende paden is doorsneden en aan alle zijden door grasland wordt ingesloten. Deze voormalige ridderhofstede is het

stamhuis van het oud-adellijk geslacht ter Coulster. Het gebouw, dat men er thans vindt, dagteekent van 1810; het oude slot, dat herhaaldelijk verwoest en herbouwd werd, waar in 1643 een hooge vierkante toren zich boven de roode daken verhief, is in de 18e eeuw gedeeltelijk tot arbeiderswoning ingericht, totdat ook dit laatste overblijfsel verdween.

Het dorp Heiloo, hoewel in hoofdrichting thans langs den straatweg naar Alkmaar gebouwd, heeft door de verstrooide ligging der huizen, voor een gedeelte villa's, een vriendelijk voorkomen. Langs den zoom der Heiloosche bosschen

Kerkje te Limmen.