is toegevoegd aan uw favorieten.

Van Eems tot Schelde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeer flinke woningen, die een practisch karakter dragen, doeh daarnaast ook met produkten van wansmaak. In het midden der Plantage ziet men de in 1898 gestichte fontein, ter eere van Koningin Wilhelmina's inhuldiging, een monumentaal stuk, op eeu rots werk in een vijvertje geplaatst.

De voornaamste winkelstraat der stad is de Hoogstraat, evenals die van Rotterdam getouwd langs den grooten rivierdijk, waarin ook de dam van de ° werd gelegd, de eerste oorsprong der stad; wat ten zuiden van dien dijk

ligt, is grootendeels aangewonnen land. De Hoofdstraat leidt door nieuwe gedeelten

naar de rivier de Maas. Daar opent zich een landschap voor ons oog. dat door zijn breede, rustelooze rivier, met houtrijke gorzen omkranst, door zijn heerlijke Hollandsehe weiden aan den overkant, door het vergezicht op Rotterdam ter Imker- en op de zich in de richting van Vlaai-dingen verliezende rivier ter rechterzijde, een diepen indruk maakt. Dicht bij den havenmond verrijzen de lioo-e

schoorsteenen der kaarsenfabriek „Apollo" en is er nog een terrein open voor nieuw te bouwen fabrieken.

Als brandersstad ziet men in Schiedam eigenaardige typen onder ,1e bevolking en langs de straten, die men elders niet aantreft. De spoelingspompen en spoeImgwagens, druipende van de glibberige, bruine spoeling, karakteriseeren enkele grachten in 't bijzonder. De brandersknecht met zijn mutsje, boezeroen of stijven baaien borstrok, zeildoeken schootsvel, in onderbroek, op klompen of leeren pan tortels, is een eigenaardige verschijning. Verder zijn opmerkelijk de „gistkladders". I ie de gist verpakken voor de verzending, de zakkendragers, dc graanmeters.

en de „stukkenrollers", die de reusachtige vaten (stukken) soms bij heele troepen (looi- de straten voortrollen.

Schiedam heeft zijn opkomst te danken aan het huis te Rivier, bij de uitwatering van de Schie in de Maas. Op dit huis hield Aleydis, de zuster van den Roomseh-Komng Willem II, dikwijls verblijf. Nabij hot kasteel vond men den dam in de Schie, en op deze plaats ontstond een buurt, die in 1264 reeds genoemd

' 'Iet '""S "te Rivicr"> d i- aan dc rivier, later het „Huis van Mathenesse" genoemd, heeft gestaan op de terreinen, waar tegenwoordig do H. B. S. gevonden wordt; omstreeks hot eerste vierde deel der 16' eeuw was het kasteel'reeds tot oen ruïne geworden, die in 1688 met verschillende landerijen door de stad word gekocht -Nog altijd vindt men in den tuin der H. B. S. enkele overblijfselen van het oude gebouw, bestaande in een zwaar muurwerk van dikke stoenen, met klimop begroeid, op welks afgebrokkelde,, bovenkant eenige lage boompjes welte opschieten. Langzaam breidde het dorp om het kasteel zich nit, doch dewijl de - aas aan t en oo\or land deed aanwassen, kwam het verder van de rivier te li«-«en De monding van de Schie werd door die aanwassen verlengd, en de stad bi^lde PVeneenS "if naar '00, hoewel zij deze „iet volgde. Bovenal