is toegevoegd aan uw favorieten.

Van Eems tot Schelde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Maassluis van die van Maasland gescheiden en werd zij zelfstandig. Door visseherij en een levendige scheepvaart breidde de plaats zich uit. Een tijdperk van stilstand ving aan, toen de scheepvaart op het Sluische diep door den aanleg van liet Kanaal van Voorne in 1829 verminderde, doch met de opening van den Nieuwen Waterweg van Rotterdam naar zee bloeide de plaats weder op. Scheepvaart en visseherij vormen de hoofdbronnen van bestaan voor de stad, die door een lange haven met den Nieuwen Waterweg verbonden is.

Van Maassluis bereikt men in korten tijd den Hoek-van-Holland, een nog onbeduidend dorp, in liet duin gebouwd bij den mond van den Nieuwen Waterweg. Om het dorp zelf bezoekt men deze plek niet. Het snel verkeer van hier met

De haven van Maassluis.

booten naar Engeland brengt vooral leven aan liet station, terwijl ook fabrieken

en pakhuizen aan de haven verrezen voor den uitvoer, vooral naar Engeland.

Het gezicht van hier op de Noordzee, op de reusachtige havendammen, op de

levendige scheepvaartbeweging, op de vlaggen van allerlei natiën, welke den

mond van Europa's grootsten waterweg zoeken, om meest in Rotterdam hun

lasten aan te brengen, dit alles maakt een zoo grootschen indruk, dat men in de

nederzetting niets anders behoeft te verwachten, om haar belangrijk te vinden.

En wie zeelucht wil scheppen, kan hier op het breede strand terecht; wie

wandelen wil, kan van de hoogten in het Spanjaardsduin prachtige vergezichten

over zee en het Westland geopend zien en langs den duinweg ook spoedig s-Gravenzande bereiken.