Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moeilijkheden, die uit gebrek aan werkkrachten voortvloeien, worden behandeld.

Daarna wordt de oorsprong van den Surinaamschen plantagebodem besproken, om vervolgens van de cacaocultuur, 'koffiecultuur en de cultuur van het suikerriet, vooral datgenen mede te deelen, wat in verband met ziekten in de cultures en met het optreden van schadelijke dieren, tot uitvoerige beschouwingen over bodemtoestanden en hunne verbetering aanleiding geeft.

Aan eene studie van dit, evenzeer voor den Oost-Indischen planter zoo hoogst belangrijk onderwerp, is het grootste deel van het geschrift van Dr. H. van Cappelle gewijd.

Wij leeren in het geschrift van den ondernemenden reiziger Suriname als het land der toekomst kennen, dat met zijn ongeëvenaard rijken bodem tot diep het binnenland in, en met zijne buitengewone geschiktheid voor verschillende cultures, weder tot zijn vroegeren bloei zal terugkeeren, wanneer het vraagstuk der arbeidskrachten zal zijn opgelost, wanneer het Gouvernement ook in onze West-Indische bezittingen eene wetenschappelijke inrichting in het leven zal roepen, die den planter tot vraagbaak zal strekken en wanneer de Nederlandsche Kapitalisten Suriname niet meer schrooomvallig den rug toekeeren.

Sluiten